Poland - Terms and Conditions of Sale

1 Zawarcie Umowy, Jakość, Potwierdzenie Zamówienia

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży ("Warunki") są jedynymi warunkami regulującymi sprzedaż urządzeń, akcesoriów, i materiałów eksploatacyjnych ("Produkty") zawieranych pomiędzy nami ”) a nabywcami produktów ("Kontrahent"). Niniejsze Warunki i towarzysząca im oferta, potwierdzenie sprzedaży, list przewozowy i/lub faktura (łącznie "Umowa") stanowią całość umowy między Kontrahentem a nami i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia, umowy, oświadczenia, gwarancje i komunikaty, zarówno pisemne, jak i ustne. Niniejsze Warunki mają pierwszeństwo przed wszelkimi formalnymi czy standardowymi warunkami lub innymi warunkami określonymi w (i) zamówieniu Kontrahenta lub jakimkolwiek innym dokumencie używanym do zamówienia Produktów i / lub (ii) platformie zakupowej strony trzeciej, które zostają niniejszym odrzucone w całości i są nieważne. Realizacja zamówienia Kontrahenta nie stanowi akceptacji przez nas jakichkolwiek warunków Kontrahenta i nie służy do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków, a warunki Kontrahenta są przez nas jednoznacznie odrzucone. Domniemuje się, że złożenie zamówienia przez Kontrahenta oznacza akceptację naszej oferty oraz niniejszych Warunków w całości..

2 Ustalanie cen

2.1 Jeśli nie określono inaczej, wszelkie oferty cenowe są ważne wyłącznie przez okres trzydziestu (30) dni od daty złożenia oferty. Nasze ceny są cenami netto powiększonymi o odpowiedni ustawowy podatek od wartości dodanej do zapłaty w pierwotnym kraju dostawy. O ile nie ustalono inaczej, koszty dystrybucji, przewozu, przeładunku i/lub instalacji zostaną dodane do ceny w stawce obowiązującej w dniu wysyłki. Ceny podlegają korekcie ze względu na specyfikacje, ilości, surowce, koszty produkcji, ustalenia dotyczące wysyłki (w tym bez ograniczeń, wysyłka poza kraj pierwotnej dostawy), opóźnienia w dostawie ze strony Kontrahenta lub inne warunki, które nie były częścią pierwotnej oferty.

2.2 Złożone przez Kontrahenta zamówienia nie podlegają wycofaniu, chyba że PerkinElmer wyrazi pisemną zgodę na takie odstąpienie od Umowy, a Kontrahent zapłaci wszelkie stosowne opłaty związane z odstąpieniem od Umowy i/lub uzupełnieniem zapasów.

3 Warunki Płatności

3.1 Kontrahent zobowiązany jest dokonać płatności za Produkty w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury. Płatności powinny być dokonywane bezpośrednio do PerkinElmer bez żadnych potrąceń.

3.2 W przypadku, gdy Kontrahent zalega z płatnością, PerkinElmer ma prawo naliczyć odsetki w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie Naliczanie odsetek pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych praw i środków prawnych, które mogą nam przysługiwać.

3.3 Wyłącza się prawo Kontrahenta do potrącenia lub zastosowanie prawa zatrzymania do czasu uzyskania prawomocnego wyroku rozstrzygającego spór pomiędzy PerkinElmer a Kontrahentem. Prawo do potrącenia lub zatrzymania zostaje również wyłączone odnośnie roszczeń innych niż wynikające z Umowy.

4 Kontrola i Przyjęcie

4.1 Kontrahent dokona kontroli Produktów bezpośrednio po ich dostarczeniu i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych („Okres Kontroli”) powiadomi PerkinElmer na piśmie o każdej niezgodności Produktu. "Produkty niezgodne z zamówieniem" oznaczają wyłącznie, że: (i) dostarczony Produkt jest inny niż określony w zamówieniu zakupu Kontrahenta; lub (ii) Produkt jest widocznie uszkodzony. Uznaje się, że Kontrahent zaakceptował Produkty, o ile nie powiadomi PerkinElmer na piśmie o jakichkolwiek Produktach niezgodnych z zamówieniem w Okresie kontroli i nie dostarczy wymaganych przez nas pisemnych dowodów na potwierdzenie swojego żądania. Jeśli Kontrahent otrzyma Produkty, w których wady lub niezgodności nie są widoczne przy wstępnym badaniu, lub których wady lub niezgodności nie zostaną wykryte do czasu upływu Okresu Kontroli, takie Produkty będą podlegać gwarancji udzielonej przez PerkinElmer, a określonej w punkcie 8 poniżej..

4.2 Jeśli Kontrahent powiadomi PerkinElmer o jakichkolwiek Produktach niezgodnych z zamówieniem na piśmie w Okresie kontroli, PerkinElmer, według własnego uznania, (i) wymieni takie Produkty niezgodne z zamówieniem, lub (ii) zwróci płatności dokonane za takie Produkty niezgodne z zamówieniem. Aby zwrot został przez nas przyjęty, przekażemy Kontrahentowi numer autoryzacji zwrotu, który musi być dołączony do opakowania zwrotnego. Kontrahent powinien wysłać, na nasz koszt, Produkty niezgodne z umową do miejsca przez nas wyznaczonego. Jeśli PerkinElmer skorzysta z opcji wymiany Produktów niezgodnych z umową, po otrzymaniu od Kontrahenta przesyłki Produktów niezgodnych z umową, wyślemy Kontrahentowi wymienione Produkty do Punktu Dostawy (zgodnie z definicją w punkcie 5.2 poniżej). Kontrahent przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że środki prawne określone w niniejszym punkcie są wyłącznymi środkami Kontrahenta w przypadku dostawy Produktów niezgodnych z zamówieniem. Kontrahent będzie zobowiązany do pokrycia kosztów uzupełnienia zapasów w przypadku zwrotu Produktów, które nie są Produktami niezgodnymi z zamówieniem.

4.3 Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie, Kontrahent nie ma prawa do zwrotu Produktów do PerkinElmer.

5 Dostawa, Opakowanie i Ryzyko Poniesienia Straty

5.1 Wszelkie zamówienia dostarczane są do miejsca przeznaczenia z opłaconym cłem (DDP-Incoterms 2020) i mogą zawierać opłatę frachtową, pokrywającą koszty odbioru, transportu, ubezpieczenia i dostawy. .

5.2 Dostawa Produktów nastąpi do miejsca siedziby Kontrahenta lub pod inny adres określony w Umowie, w każdym przypadku jedynie do drzwi wejściowych znajdujących się na poziomie ulicy („Punkt Dostawy”).

5.3 Poza przypadkami, w których określono inaczej w Umowie, wszelkie daty dostawy i wysyłki są datami przybliżonymi i zależą od harmonogramu dostępności. Postaramy się, w miarę możliwości, dotrzymywać określonych dat dostawy. Jednakże, PerkinElmer nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek przypadek niedotrzymania określonych dat dostawy lub za jakiekolwiek opóźnienie w wykonywaniu Umowy spowodowane Dopuszczalnymi Opóźnieniami (zdefiniowanymi w punkcie 14.4). Kontrahent zostanie poinformowany o zaistnieniu i ustaniu takich Dopuszczalnych Opóźnień tak szybko jak to będzie możliwe.

5.4. Z zastrzeżeniem naszych wewnętrznych procedur i niezbędnych zatwierdzeń, możemy realizować dostawy częściowe.

6 Podatki

6.1 Kontrahent jest odpowiedzialny za płatności z tytułu wszelkich podatków, które mogą zostać nałożone w związku z Produktami sprzedanymi Kontrahentowi, w tym m.in. za zapłatę podatku od towarów i usług.

6.2 W przypadku, gdy Kontrahent stwierdzi, iż transakcja nie podlega żadnemu tego typu opodatkowaniu lub, że PerkinElmer nie jest zobowiązany do pobrania takiegoż podatku, Kontrahent musi dostarczyć wszelką dokumentację potwierdzającą takie stwierdzenie pozwalającą PerkinElmer na udokumentowanie decyzji w przedmiocie nie pobierania takiego podatku. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność i zwalnia PerkinElmer z odpowiedzialności za wszelkie poniesione wydatki i podjęte czynności wynikające z faktu, iż PerkinElmer zaufał oświadczeniu i dokumentom Kontrahenta.

7 Instalacja oraz Przygotowanie Miejsca

7.1 Usługi instalacyjne są zawarte w cenie Produktów tylko i wyłącznie, gdy zostało to określone w Umowie, a instalacja Produktów zostanie przeprowadzona wyłącznie w kraju pierwotnej Dostawy.

7.2 Kontrahent odpowiedzialny jest za zapewnienie odpowiednich warunków w miejscu instalacji Produktów oraz za zapewnienie koniecznych usług w czasie instalacji, w tym, m. in. zapewni wszystko co jest niezbędne do rozpakowania i transportu Produktów do ich właściwego miejsca przeznaczenia. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało naliczeniem przez PerkinElmer opłaty za obsługę w celu pokrycia czasu straconego przez personel PerkinElmer. Jeśli PerkinElmer miałby wykonać jakiekolwiek usługi instalacyjne w systemie komputerowym Kontrahenta, to Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie systemu komputerowego przed ewentualną utratą danych poprzez m.in. sporządzenie kopii zapasowych (back-up). Jeśli w ciągu trzech (3) miesięcy od daty wysłania Produktów PerkinElmer nie będzie w stanie przeprowadzić wymaganych usług instalacyjnych w wyniku niemożliwości należytego przygotowania miejsca przez Kontrahenta, Kontrahent będzie odpowiedzialny za dodatkowe koszty związane między innymi z wymaganymi aktualizacjami sprzętu i oprogramowania. Opóźnienie w instalacji nie powoduje przedłużenia zgodnego z Umową okresu gwarancji.

7.3 Kontrahent niniejszym zobowiązuje się do utrzymywania bezpieczeństwa w swojej siedzibie oraz do stosowania się do wszelkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny miejsca pracy. Kontrahent niniejszym przyjmuje odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody lub obrażenia ciała, lub odpowiedzialność wynikającą z prac wykonanych przez personel serwisowy PerkinElmer na terenie siedziby Kontrahenta, z wyjątkiem przypadków spowodowanych w wyniku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej ze strony personelu serwisowego.

7.4 Faktura za usługi serwisowe zostanie wystawiona na podstawie przepracowanego czasu oraz zużytych materiałów, chyba, że coś innego zostanie ustalone z Kontrahentem na piśmie. PerkinElmer dokona obciążenia stosowną stawką godzinową za czas pracy, przejazdu i oczekiwania oraz wszelkimi kosztami dodatkowymi określonymi w Umowie.

7.5 Kontrahent dostarczy PerkinElmer pisemne przyjęcie usług instalacyjnych. Przyjęcie uznaje się za dostarczone, jeśli Kontrahent nie dostarczy owego przyjęcia na piśmie w ciągu dwóch (2) tygodni od zakończenia prac instalacyjnych i w ciągu tego okresu nie zgłosi żadnych usterek odnośnie Usług Instalacyjnych.

8 Gwarancja

Gwarancje opisane w niniejszym punkcie 8 są jedynymi i wyłącznymi gwarancjami udzielonymi przez nas w związku z Produktami dostarczonymi na mocy niniejszej Umowy i mają zastosowanie wyłącznie do Kontrahenta jako pierwotnego nabywcy. W związku z udzieleniem gwarancji na warunkach określonych w niniejszym punkcie, Produkty wyłączone są spod rękojmi wynikającej z Kodeksu Cywilnego na co Kontrahent wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. "Okres gwarancji" oznacza okres, w którym gwarancja jest ważna, w terminach wymienionej poniżej.

8.1 Instrumenty i urządzenia. PerkinElmer gwarantuje, że dostarczone Instrumenty i sprzęt są zasadniczo zgodne ze specyfikacjami produktu PerkinElmer opublikowanymi w dniu jego wysyłki i są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych, pod warunkiem, że Produkt będzie poddany normalnemu, prawidłowemu użytkowaniu, zgodnemu z przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje Produktów używanych, zmodyfikowanych, poddanych regeneracji i/lub będących wcześniej przedmiotem sprzedaży. O ile nie określono inaczej w odpowiedniej ofercie, okres gwarancji wynosi (i) jeden (1) rok od daty dostawy do Kontrahenta lub (ii) jeśli Produkt musi zostać zainstalowany przez naszych certyfikowanych techników serwisowych, jeden (1) rok od daty instalacji; lub (y) piętnaście (15) miesięcy od daty wysyłki Produktu do Kontrahenta, w zależności od tego, który termin upływa wcześniej. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie Produktów zainstalowanych w kraju pierwotnej dostawy.

8.1.1 Części zamienne. Części, które zostały wymienione podczas naprawy gwarancyjnej, mogą zostać zatrzymane przez PerkinElmer i po naprawie lub wymianie stają się wyłączną własnością PerkinElmer. Gwarantujemy wymianę części zamiennych przez dłuższy z wymienionych okresów (i) pozostały okres pierwotnego okresu Gwarancji Produktu, w którym część jest zainstalowana, lub (ii) dziewięćdziesiąt (90) dni od daty wymiany takiej części zamiennej. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do części zamiennych zainstalowanych przez nas lub autoryzowaną przez nas osobę trzecią.

8.2 Odczynniki, materiały eksploatacyjne i inne towary. W przypadku Produktów, które są materiałami eksploatacyjnymi, odczynnikami lub innymi towarami, gwarantujemy, że wszystkie takie Produkty w momencie wysyłki będą zgodne z opublikowanymi przez nas specyfikacjami. O ile nie określono inaczej w dokumentacji Produktu, ofercie lub cenniku, za okres gwarancji uważa się wcześniejszy okres wygaśnięcia następujących okresów: (a) trzydzieści (30) dni od daty dostawy takich Produktów; b) datę wygaśnięcia lub datę „przydatności do użycia” wskazaną na Produkcie; c) okres połowicznego rozpadu izotopu promieniotwórczego zawartego w Produkcie; lub (d) określoną liczbę zastosowań Produktu. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy Produkty są przechowywane zgodnie z naszymi instrukcjami i używane zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami.

8.2.1 Odczynniki dostosowane dla Kontrahenta. PerkinElmer dołoży wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, w celu spełnienie wszystkich specyfikacji wymaganych przez Kontrahenta dla Produktów dostarczonych zgodnie z ofertą usług niestandardowego etykietowania/syntezy zamówień, oraz charakterem żądania.

8.3 Oprogramowanie i oprogramowanie układowe (firmware). Gwarantujemy, że oprogramowanie (w rozumieniu punktu 12.1 poniżej), niezależnie od tego, czy jest wbudowane w Produkt, czy licencjonowane oddzielnie, oraz oprogramowanie układowe (firmware) będą zasadniczo zawierać funkcjonalność opisaną w naszych instrukcjach programowych oraz, po prawidłowej instalacji i obsłudze na komputerze spełniającym specyfikacje określone w tych instrukcjach, będą zasadniczo działać zgodnie z tymi instrukcjami; z zastrzeżeniem jednak, że: nie gwarantujemy, że działanie oprogramowania lub oprogramowania układowego (firmware) będzie niezakłócone lub wolne od błędów. Okres gwarancji wynosi dziewięćdziesiąt (90) dni od daty Dostawy.

8.4 Wyłączenia. Z gwarancji określonych w punktach 8.1 do 8.3 wyłączone są następujące elementy: 8.4.1 Utrata, uszkodzenie, wada lub awaria Produktu z powodu: (i) jakiejkolwiek instalacji, modyfikacji, kalibracji, naprawy lub konserwacji jakiegokolwiek Produktu, w tym, między innymi modyfikacji, napraw lub konserwacji Produktu, oprogramowania układowego (firmware) lub oprogramowania wbudowanego lub podłączonego do Produktu, niewykonanych przez nas lub upoważnioną przez nas osobę trzecią; (ii) jakichkolwiek wypadków mających miejsce w siedzibie Kontrahenta, w tym między innymi wypadków spowodowanych przez powódź, pożar lub inne działania natury; (iii) zaniedbanie oraz umyślne działanie Kontrahenta lub osoby trzeciej; (iv) jakiekolwiek przeniesienie Produktu do miejsca innego niż miejsce pierwotnej instalacji, chyba że takie przeniesienie zostało wykonane przez nas; (v) niewłaściwa lub nieodpowiednia konserwacja; (vi) sprzęt, oprogramowanie, interfejsy, odczynniki, części, materiały eksploatacyjne lub inny sprzęt dostarczony przez Kontrahenta lub osoby trzecie; (vii) jakiekolwiek połączenie lub użycie Produktów z jakimkolwiek niekompatybilnym sprzętem lub produktami pomocniczymi, które mogą być podłączone do takich Produktów; (viii) użytkowanie lub działanie Produktu: (a) wykraczające poza obowiązujące specyfikacje Produktu lub (b) niezgodne z instrukcją obsługi dostarczoną wraz z Produktem; lub (ix) niewłaściwe przygotowanie miejsca instalacji.

8.4.2 Nie udzielamy gwarancji na żadne produkty których wytwórcami są osoby trzecie. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, przeniesiemy na Kontrahenta wszelkie gwarancje udzielone przez producenta będącego osobą trzecią.

8.4.3 Nie udziela się żadnej gwarancji a rękojmia zostaje wyłączona w stosunku do elementów podlegających zużyciu lub komponentów utrzymywanych przez Kontrahenta, w tym między innymi kolumny chromatograficzne, żarniki, źródła energii, lampy, rurki wzmacniacza mocy, rurki grafitowe, uchwyty celi próbnej, komory palnika i pieca, nebulizatory, elementy na ścieżce próbki, zawory, końcówki i rurki, inne podobne części o ograniczonym okresie używalności wymienione w odpowiedniej instrukcji obsługi Produktu lub wszelkie inne elementy przeznaczone do wymiany przez Kontrahenta.

8.5 Środki prawne.

8.5.1 PerkinElmer nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie gwarancji określonej w punktach od 8.1 do 8.3, chyba że: (i) Kontrahent przekaże nam niezwłocznie pisemne zawiadomienie wraz z uzasadnionym opisem wadliwych Produktów w obowiązującym Okresie Gwarancji; (ii) w razie potrzeby, po otrzymaniu zawiadomienia otrzymamy uzasadnioną możliwość zbadania takich Produktów, a Kontrahent (na nasze żądanie) zwróci takie Produkty na nasz koszt do miejsca prowadzenia przez nas działalności, celem przeprowadzenia badania Produktu; oraz (iii) w uzasadniony sposób zweryfikujemy twierdzenie Klienta, że Produkty są wadliwe.

8.5.2 W ramach jedynego i wyłącznego środka prawnego przysługującego Kontrahentowi w przypadku naruszenia gwarancji określonych w punktach od 8.1 do 8.3, zobowiązujemy się naprawić lub wymienić, według naszego wyłącznego uznania, dowolną część lub części Produktów lub Oprogramowania, które okażą się wadliwe w obowiązującym Okresie Gwarancji. Alternatywnie, możemy, w dowolnym momencie, według własnego uznania, zdecydować się na wypełnienie naszych zobowiązań gwarancyjnych wynikających z niniejszej Umowy, przyjmując zwrot wadliwych Produktów lub wadliwego Oprogramowania zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie i zwrócić cenę zakupu zapłaconą przez Kontrahenta, proporcjonalnie pomniejszoną o okres używalności/żywotności Produktu lub Okres licencji na oprogramowanie.

8.5.3 O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ, POWYŻSZE ŚRODKI PRAWNE STANOWIĄ JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK PRZYSŁUGUJĄCY KONTRAHENTOWI I OKREŚLAJĄ NASZĄ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE GWARANCJI OKREŚLONYCH W PUNKTACH 8.1 DO 8.3.

8.6 Usunięcie wad w okresie gwarancyjnym.

8.6.1 Możemy podjąć próbę zdiagnozowania i usunięcia wad przez telefon lub drogą elektroniczną. Kontrahent musi postępować zgodnie z określonymi przez nas procedurami identyfikacji, rozwiązywania i usuwania problemów. W razie potrzeby możemy wymagać od Kontrahenta zwrotu określonej części do magazynu w celu wykonania usługi lub pomocy w analizie problemu. Jeśli stwierdzimy, że prace na miejscu są wymagane, zlecimy to technikom serwisowym. Jeśli Kontrahent zażąda wykonania pracy na miejscu, podczas gdy wada mogła zostać usunięta zdalnie, lub jeśli w odpowiedzi na zawiadomienie Kontrahenta o wadzie, nie zostanie stwierdzona żadna wada objęta gwarancją, mamy prawo do rekompensaty kosztów za wszystkie wykonane prace i koszty poniesione przez nas w wyniku odpowiedzi na żądanie Kontrahenta, obliczonych według naszych obowiązujących standardowych stawek. Niezainstalowanie i niewykorzystywanie dostępnych narzędzi i sprzętu do łączności zdalnej, służących bezpośredniemu zgłaszaniu problemów, zdalnemu wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów może spowodować wydłużenie czasu reakcji i może spowodować powstanie dodatkowych kosztów po stronie Kontrahenta.

8.6.2 Jeśli stwierdzimy, że Produkty, dla których Kontrahent zażądał usług gwarancyjnych, nie są objęte obowiązującą gwarancją i że świadczymy usługi naprawcze i dostarczamy części zamienne, które nie są objęte niniejszą gwarancją, Kontrahent będzie odpowiedzialny za opłacenie wszystkich kosztów związanych z badaniem i odpowiedzią na takie żądanie obsługi gwarancyjnej według obowiązujących u nas stawek za czas i materiały.

8.7 Wyłączenie odpowiedzialności. Z WYJĄTKIEM SYTUACJI PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, NINIEJSZYM WYŁĄCZAMY I NIE UDZIELAMY ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW I OPROGRAMOWANIA, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI (A) PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; B) PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; ORAZ (C) NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH NA MOCY PRAWA, WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU POSTĘPOWANIA, SPOSOBU WYKONANIA, ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH LUB INNYCH OKOLICZNOŚCI. PONADTO NIE GWARANTUJEMY, ŻE FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA SPEŁNI WYMAGANIA KONTRAHENTA LUB ŻE WADY OPROGRAMOWANIA ZOSTANĄ NAPRAWIONE. 8.8

9 Ograniczenie Odpowiedzialności

9.1 Środki ochrony prawnej przewidziane w niniejszych Warunkach są jedynymi i wyłącznymi środkami przysługującymi Kontrahentowi. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Kontrahenta za jakąkolwiek utratę zysku, utratę danych, utratę możliwości, koszty i grzywny i/lub jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne, powstałe czy to w związku z umową, wprowadzeniem w błąd, dokonaniem czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialnością obiektywną lub powstałe w inny sposób, wynikające z w projektu, produkcji, sprzedaży, dostawy, instalacji, konserwacji lub użytkowaniu naszych Produktów lub Oprogramowania. Nie przyjmujemy ani nie upoważniamy żadnej innej osoby do przyjmowania za nas jakiejkolwiek innej odpowiedzialności w związku z projektem, produkcją, sprzedażą, dostawą, instalacją, obsługą lub użytkowaniem naszych Produktów lub Oprogramowania.

9.2 Z zastrzeżeniem punktu 9.3, nasza maksymalna łączna odpowiedzialność wobec Kontrahenta za jakiekolwiek straty lub szkody w odniesieniu do jakichkolwiek roszczeń, powództw lub postępowań wynikających z Umowy, powstałych czy to w ramach kontraktu, wprowadzenia w błąd, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), lub w inny sposób, nie przekroczy całkowitej kwoty ceny zapłaconej nam przez Kontrahenta za Produkt(y) stanowiącej podstawę roszczenia, na którym oparta jest odpowiedzialność.

9.3 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności którejkolwiek ze stron za winę umyślną, śmierć lub uszkodzenie ciała, które wynika z zaniedbania strony lub zaniedbania jej pracowników, agentów lub podwykonawców, jak również nie wyklucza ani nie ogranicza praw, środków prawnych lub odpowiedzialności którejkolwiek ze stron na mocy prawa właściwego dla niniejszych Warunków w odniesieniu do dokonania jakiegokolwiek oszustwa.

9.4 Okres przedawnienia dla wszelkich roszczeń, działań lub postępowań wynikających z Umowy, niezależnie od tego, czy mają one charakter umowny, wynikają z wprowadzenia w błąd, niewłaściwej reprezentacji, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), czy z innych przyczyn, wynosi trzy (3) lata od daty powstania przyczyny takiego roszczenia .

10. Zgodność z dyrektywą WEE

PerkinElmer będzie przestrzegać europejskiego rozporządzenia w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) pod następującymi warunkami:

  • Kontrahent ponosi odpowiedzialność i koszty transportu (Incoterms 2020: DDP) zużytego sprzętu do wyznaczonego przez nas autoryzowanego punktu zbiórki ZSEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny).
  • PerkinElmer ponosi odpowiedzialność i koszty związane z utylizacją i raportowaniem danych dotyczących zużytego sprzętu.

11 Eksport

11.1 Kontrahent uznaje, iż Produkty i związane z nimi informacje techniczne (w tym, lecz nie wyłącznie, dane techniczne i informacje) podlegają obowiązującym przepisom eksportowym (w tym, lecz nie wyłącznie, przepisom Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i/lub Wielkiej Brytanii), które mogą zakazywać lub ograniczać niektórych operacji i działań. Kontrahent niniejszym zobowiązuje się, że nie będzie bezpośrednio lub pośrednio sprzedawać, przekazywać, eksportować lub reeksportować produktów lub związanej z nimi technologii z naruszeniem zasad kontroli eksportowej obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i/lub Wielkiej Brytanii. Kontrahent dostarczy nam wszelką dokumentację niezbędną do wysyłki Produktów do Punktu Dostawy.

11.2 PerkinElmer ma prawo odmówić wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy w przypadku, gdy ich wykonanie naruszałoby punkt 11.1 .

12 Licencja Oprogramowania i Materiał Chroniony Prawami Autorskimi

12.1 "Oprogramowanie" oznacza formę kodu wynikowego naszego oprogramowania i powiązanej z nim dokumentacji, w tym m.in. oprogramowania sterującego lub oprogramowania urządzenia dołączonego do Produktu. Dostarczamy Oprogramowanie wyłącznie na podstawie odrębnych warunków. Niniejsze warunki są dostępne u nas i uznaje się, że zostały zaakceptowane przez Kontrahenta po dostarczeniu oprogramowania.

12.2 Wszelkie prawa do oprogramowania pozostają własnością PerkinElmer lub podmiotu od którego PerkinElmer otrzymał licencję, w takim zakresie, w jakim nie zostały one wyraźnie udzielone Kontrahentowi na warunkach zawartych w niniejszym dokumencie lub innych umowach. Kontrahent otrzyma jedynie ograniczone prawo do użytkowania oprogramowania zgodnie z odpowiednimi warunkami i zasadami.

12.3 Jeśli nie określono inaczej, utwory lub dzieła PerkinElmer objęte prawami autorskimi (w tym, m.in. oprogramowanie lub wydrukowana dokumentacja) nie mogą być powielane przez Kontrahenta, z wyjątkiem w celu archiwizacji, zastąpienia wadliwej kopi i lub weryfikacji błędu programu.

12.4 Wszystkie instrukcje dostarczone Kontrahentowi są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

13. Ochrona Danych i Poufność

13.1. Podczas wykonywania Umowy PerkinElmer może przetwarzać niektóre niezbędne dane osobowe Kontrahenta, a Kontrahent może przetwarzać niektóre dane osobowe pracowników i partnerów biznesowych PerkinElmer.

13.2. Obie strony zobowiązują się do przestrzegania w każdym czasie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązują się do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych.

13.3. Wszystkie dane osobowe i dane związane z Kontrahentem wymieniane w ramach Umowy będą wykorzystywane przez obie strony wyłącznie do celów określonych w niniejszej Umowie. Obie strony będą gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy.

13.4. Obie strony oświadczają, że posiadają wszystkie wymagane środki, procesy i procedury, które są zgodne z obowiązującym prawem i spełniają wymagania rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

13.5. Obie strony wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka.

13.6. Każda ze stron może bezpłatnie zwrócić się do drugiej strony z wszelkimi pytaniami dotyczącymi pozyskiwania, przetwarzania lub wykorzystywania jej danych osobowych.

13.7. Dane osobowe Kontrahenta będą przekazywane innym firmom (np. firmom spedycyjnym, którym zlecono dostawę Produktów) wyłącznie w kontekście i w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. W innych okolicznościach nie będzie istniało prawo do ujawnienia danych osobowych osobom trzecim. W tym kontekście Kontrahent przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego dane osobowe mogą zostać ujawnione również za granicą, pod warunkiem jednak, że zostaną podjęte odpowiednie środki ochrony.

13.8. Obie strony zachowają w tajemnicy i nie ujawnią oraz zapewnią, że ich pracownicy i pracownicy podwykonawców zachowają w tajemnicy i nie ujawnią żadnych informacji o charakterze poufnym uzyskanych od drugiej Strony.

14 Postanowienia Końcowe

14.1 Dokonując zakupu zgodnie z niniejszymi Warunkami, Kontrahent zgadza się na używanie Produktów IVD zgodnie z Przeznaczeniem Produktu określonym w dokumentacji i specyfikacjach dostarczonych z danym Produktem. Jeśli Produkt jest oznaczony etykietą „Tylko do celów badawczych” lub podobnym oznaczeniem i nie jest przeznaczony do użytku w procedurach diagnostycznych, Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że Produkt nie został zatwierdzony, ani licencjonowany przez żadną jednostkę regulacyjną, zagraniczną lub krajową, do żadnego konkretnego zamierzonego zastosowania, czy to badawczego, komercyjnego, czy diagnostycznego.

14.2 Produkty sprzedawane w ramach niniejszej Umowy są dostarczane Kontrahentowi jako użytkownikowi końcowemu. Kontrahent nie ma prawa nabywać Produktów w celu ich odsprzedaży. Ponadto, nie ograniczając powyższego, Kontrahent nie będzie (i) przekazywał, sprzedawał ani w inny sposób dystrybuował Produktów osobom trzecim, samodzielnie lub w połączeniu z innymi materiałami, (ii) modyfikował Produktów w celu ich odsprzedaży ani (iii) wykorzystywał Produktów do wytwarzania produktów komercyjnych, w każdym przypadku bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony PerkinElmer.

14.3 Umowa (w tym niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży) będą podlegać prawu polskiemu. Wszelkie spory, (w tym powództwa o odszkodowanie i roszczenia wzajemne) które mogą wyniknąć w związku z Umową lub wynikających ze stosunku prawnego ustanowionego Umową będą poddane pod wyłączną jurysdykcję sądów polskich, . Wyłączona jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

14.4 Żadna ze stron nie jest odpowiedzialna ani nie zostanie uznana za winną niewykonania lub naruszenia Umowy, z powodu niewypełnienia lub opóźnienia w wypełnieniu lub wykonaniu któregokolwiek z warunków Umowy (z wyjątkiem zobowiązań do dokonania płatności na rzecz drugiej strony na podstawie niniejszej Umowy), gdy i w zakresie, w jakim takie niewypełnienie lub opóźnienie jest spowodowane lub wynika z działań lub okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą strony narażonej na skutki Umowy, w tym, bez ograniczeń: działania lub zaniechania drugiej strony; za zaniechania spowodowane siłą wyższą, w tym powódź, pożar, trzęsienie ziemi lub eksplozja; obowiązkowe lub dobrowolne podporządkowanie się przepisom, żądaniom lub działaniom rządowym; wojna, inwazja lub działania wojenne (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie); groźby lub działania terrorystyczne, zamieszki lub inne niepokoje społeczne; stan wyjątkowy w kraju; rewolucja lub powstanie; epidemia; pandemia; lokaut, strajki lub inne spory pracownicze (niezależnie od tego, czy dotyczą siły roboczej którejkolwiek ze stron); ograniczenia lub opóźnienia w transporcie;opóźnienia w uzyskaniu lub niemożnością pozyskania materiałów, komponentów, surowców czy dostaw odpowiedniej lub właściwej jakości; awaria telekomunikacyjna lub przerwa w dostawie prądu (każde z tych zdarzeń określane jest jako „Dopuszczalne Opóźnienie”).

14.5 Kontrahent nie może cedować, przekazywać lub delegować jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody PerkinElmer. Jakakolwiek cesja lub przejęcie tych praw i obowiązków bez uzyskania zgody PerkinElmer będzie nieważna.

14.6 W przypadku, gdy poszczególne postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków okazałoby się sprzeczne z obowiązującym prawem albo zostało uznane za nieważne lub bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się zastąpić nieważne postanowienie najbardziej zbliżonym, ważnym postanowieniem, którego cel ekonomiczny i znaczenie są jak najbliższe postanowieniu nieważnemu.

14.7 Umowa może być zmieniana lub modyfikowana wyłącznie w formie pisemnej. Umowa taka powinna wyraźnie określać, że zmienia niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i zostać podpisana przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze stron.

14.8 Umowa została zawarta na wyłączną korzyść stron niniejszej Umowy oraz ich następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy, a żadne z postanowień niniejszej Umowy, wyraźne ani dorozumiane, nie ma na celu ani nie będzie miało na celu przyznania jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi jakiegokolwiek prawa, korzyści lub zadośćuczynienia o jakimkolwiek charakterze na mocy niniejszych Warunków lub z ich powodu.

Updated on February, 2022.