Turkey - Terms & Conditions of Sale

1 Sözleşmenin Akdi, Kalite, Sipariş Onayı

1.1 İşbu hüküm ve koşullar, Ürünlerimizi satın alana (“Müşteri”) tarafımızdan ekipman, aksesuar, sarf malzemeleri veya hizmetlerin (“Ürünler”) satışına ilişkin her sözleşmenin (“Sözleşme”) bir parçasını oluşturur.

1.2 Aksi açıkça belirtilmedikçe, Ürün tedarik etme teklifi, siparişin tarafımızca onaylandığının yazılı olarak Müşteri’ye bildirilmesine dek bağlayıcı bir Sözleşme teşkil etmeyecektir. Yazılı sipariş onayımız (bu hüküm ve koşullar da dahil olmak üzere) tarafların ilgili sözleşme yükümlülüklerinin kapsamını tanımlayan esas belgedir.

1.3 Müşteri’nin kendi hüküm ve koşulları, tarafımızca açıkça yazılı olarak kabul edilmediği sürece tarafımızca kabul edilmiş sayılmayacaktır. Müşteri’nin kendi hüküm ve koşulları, Ürünlerin teslimini Müşteri’nin kendi hüküm ve koşullarıyla açıkça çelişmeksizin koşulsuz olarak gerçekleştirdiğimiz durumlarda dahi tarafımızca kabul edilmiş sayılmayacaktır.

1.4 Çalışanlarımız veya yetkili temsilcilerimiz tarafından sözlü olarak yapılan anlaşma veya verilen güvencelerin yasal olarak bağlayıcı olmaları yazılı onayımıza tabidir.

2 Fiyatlandırma

2.1 Aksi açıkça belirtilmedikçe, tüm fiyat teklifleri sadece 30 (otuz) gün süreyle geçerlidir. Fiyatlarımıza teslimat ülkesinde ödenmesi gereken hiçbir katma vergisi dahil değildir. Aksi teklifte belirtilmedikçe, dağıtım, navlun, ambalajlama ve/veya kurulum maliyetleri sevkiyat tarihinde geçerli olan tarife üzerinden fiyata eklenir. Müşteri sipariş onayımızın belirtilen sevkiyat tarihinden itibaren teslimatta 90 (doksan) gün üzeri gecikmeye neden olduğu takdirde Ürünler ve kuruluma ilişkin olarak fiili teslimat tarihinde yürürlükte olan liste fiyatlar (mevcut ise) tarafımızca değiştirilebilecektir.

2.2 Belirlenmiş teslimat tarihinden 4 (dört) hafta öncesine kadar Müşteri onaylanan bir siparişin iptal edilmesini veya değiştirilmesini talep edebilecektir. İptal veya değişikliğin tarafımızca kabul edilmesi halinde Müşteri siparişin asıl değerinin %10’u tutarında bir ücret ödemekle yükümlü olacaktır (“Ücret”). Siparişin özel olarak yapılandırılmış Ürünler için verilmiş olması durumunda Ücretin tutarı %25’e çıkarılacaktır. Belirlenmiş teslimat tarihinden 4 hafta öncesinden daha kısa bir süre içinde iptal veya değişiklik yapılmayacaktır.

3 Ödeme Koşulları

3.1 Ürünlere ilişkin bedelin faturanın alınmasını müteakiben 30 (otuz) gün içinde derhal ödenmesi gerekmektedir. Ödemeler kesinti olmaksızın doğrudan tarafımıza yapılacaktır.

3.2 Müşteri tarafından temerrüde düşüldüğü takdirde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan avans faiz oranı üzerinden %8 oranında faiz tarafımızca işletilebilecektir. Faiz işletme hakkımız sahip olabileceğimiz diğer hak veya dava yollarına halel getirmeyecektir.

3.3 Müşteri ile tarafımız arasında ihtilaflı olan ve kesin hüküm (res judicata) teşkil etmeyen karşı taleplerden doğan mahsup veya hapis haklarının uygulanması hariç tutulur. Müşteri’nin karşı taleplerinin Sözleşme’den kaynaklanmadığı durumlarda da hapis hakkı uygulaması hariç tutulacaktır.

4 Müşteri Varlıklarının Kötüleşmesi, Sözleşme’nin Feshi

4.1 Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin Müşteri tarafından esaslı şekilde ihlal edilmesi ve söz konusu ihlal telafi edilebilir ise, ihlalin özelliklerini belirten ve telafi edilmesini gerektiğini bildiren yazılı bildirinin alınmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde telafi edilmediği takdirde tahakkuk etmiş haklara halel getirmeksizin Sözleşme tarafımızca derhal yazılı bildiriyle feshedilebilecektir. İşbu madde 4.1 kapsamında ödemenin belirlenen tarihte yapılmaması sözleşmenin esaslı ihlalini teşkil eder.

4.2 Müşteri tarafından veya Müşteriye ilişkin olarak alacaklılarla yapılan bir rehin, icra, anlaşma veya düzenleme, tasfiye, dağılma, idare, yeddi eminlik (idareci kayyımlık veyahut başka şekilde) veya iflasa ilişkin yapılan herhangi bir adım, uygulama, emir, takip veya atama yapıldığı veya Müşteri borçlarını ödemediği veya herhangi bir yargı yetkisinin tabi olduğu ilgili yasası altında işbu madde 4.2’de bahsi geçen olaylardan birine benzer bir etkiye sahip bir olay meydana geldiği takdirde kazanılmış haklara halel getirmeksizin Sözleşme yazılı bildirim ile tarafımızca feshedilebilecektir.

5 Denetim ve Kabul

5.1 Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise Müşteri iki gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse Müşteri malı teslim aldıktan sekiz gün içinde incelemek ve incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa haklarını korumak için durumu bu süre içinde tarafımıza ihbarla yükümlüdür. Müşteri bu bildiriyi göndermediği takdirde Ürünlerin Müşteri tarafından kabul edilmiş olduğu ve Sözleşme hükümlerine uygun nitelikte bulundukları varsayılacaktır.

5.2 Kusurlu olan veya olmayan Ürünlerin tarafımızca verilen iade yetki numarası olmadan gönderildikleri takdirde iadeleri kabul edilmeyecektir. İade yetkisi verilen ürünler navlun ücreti ödenmiş olarak belirtilen adresimize gönderilecektir. (DDP Incoterms 2010)

5.3 Tarafımıza iade edilen Ürünler kusurlu olduğu takdirde tüm taşımacılık masrafları tarafımızca Müşteri’ye geri ödenecektir.

6 Teslimat, Ambalaj ve Hasar Riski

6.1 Tüm siparişler varış yerine gümrük ücreti ödenmiş olarak teslim edilir (DDP - Incoterms 2010) ve teslim alma, taşıma, sigorta ve teslimat giderlerini de kapsayan navlun ve paketleme ücretini içerebilir.

6.2 Ürünlerin teslimatı yer seviyesinde, Müşteri’nin şirket binasının veya Sözleşme’de belirtilen sair adresin kapısında gerçekleşir.

6.3 Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmedikçe, tüm teslimat ve sevkiyat tarihleri yaklaşık olup müsaitlik durumumuza tabidir. Teklif edilen teslimat tarih/tarihlerini karşılamak için gereken tüm çaba tarafımızca gösterilecektir. Ancak, teklif edilen tarihleri karşılayamama veya Sözleşme altında Makul Gecikmelerin (madde 14.2’de tanımlanan şekilde) neden olduğu herhangi bir gecikmeden dolayı tarafımıza sorumluluk atfedilemeyecektir. Müşteri, bu Makul Gecikmelerin başlangıcı ve sonu hakkında mümkün olan en kısa sürede bilgilendirilir.

6.4 Tarafımızın ihmalinden kaynaklanan teslimat gecikmeleri söz konusu olduğu takdirde meydana gelen hasarlarla ilgili yükümlülüğümüz gecikmeden etkilenen Ürünlerin toplam fiyatının %5’iyle sınırlı olacaktır.

7 Vergiler

7.1 Müşteri, tüm katma değer vergileri ve satıştan doğan da dahil olmak üzere, Müşteri’ye satılan Ürünlerle ilgili olarak konabilecek veya tahakkuk edebilecek tüm vergilerin ödemesinden sorumludur.

7.2 Müşteri, bir işlemin böyle bir vergiye tabi olmadığını veya böyle bir verginin tarafımızca tahsil edilmemesi gerektiğini iddia ettiği takdirde bu iddiayı destekleyecek tüm gerekli belgeleri tarafımıza sağlayacak ve bu vergi/vergilerin tarafımızca tahsil edilmesine ilişkin alınacak kararların belgelenmesine izin verilecektir. Müşteri, Müşteri’nin hesap tabloları ve belgelerine tarafımızca duyulan güvenin sonucu olarak ortaya çıkan tüm masraflara veya açılan davalara karşı bizi tazmin etme konusunda yükümlü olduğunu ve bu masrafları tazmin edeceğini taahhüt eder.

8 Kurulum ve Yer Hazırlığı

8.1 Kurulum hizmetleri, sadece Sözleşme’de açıkça belirtildiği takdirde Ürünlerin satın alış fiyatına dahil edilir. Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmedikçe kurulum hizmeti sadece ilk teslimatın yapıldığı ülkede gerçekleştirilecektir.

8.2 Alanda uygun çevre koşullarının hazırlanması ve Ürünlerin kullanım amacıyla uygun yerlere çıkartılıp taşınması için gerekli olanlar dahil olmak üzere kurulumun süresi boyunca gerekli hizmetlerin sağlanması Müşteri’nin sorumluluğundadır. Bunun yapılmaması hizmet personelimizin kaybettiği süreyi kapsayacak şekilde tarafımızdan hizmet ücreti alınmasına neden olacaktır. Herhangi bir kurulum hizmetinin Müşteri’nin bilgisayar sisteminde gerçekleştirilmesi durumunda Müşteri, mevcut verilerin bütünlüğünün korunması amacıyla yeterli bir veri yedekleme gerçekleştirmekten sorumludur. Müşteri’nin alanı gerekli şekilde hazırlayamamasının sonucu olarak Ürünlerin sevkiyat tarihinden itibaren on iki ay içinde gerekli kurulum hizmetlerinin tarafımızca yerine getirilememesi halinde gerekli donanım, yazılım ve aygıt yazılımı güncellemeleriyle ilgili ilave giderlerden Müşteri sorumlu olacaktır. Kurulumdaki gecikme sözleşmede yer alan garanti süresini uzatmayacaktır.

8.3 Müşteri, işbu belgeyle, şirket binasını güvenli durumda tutmayı ve işyeri sağlık ve güvenliğine ilişkin tüm ilgili yasalara uygunluk sağlayacağını taahhüt eder. Müşteri, Müşteri’ye ait taşınmazda, hizmet personelimizin ağır ihmali veya kastından kaynaklanan haller dışında, hizmet personelimizin uğrayacağı veya hizmet personelimizi tarafından gerçekleştirilen işlerden doğan zarar veya yaralanmalara karşı sorumlu olduğunu kabul edilmiş sayılır.

8.4 Müşteri ile yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, kurulum hizmetleri, çalışılan süre ve kullanılan malzeme temelinde faturalandırılır. İş, seyahat ve bekleme süresi ile ilgili olarak o sırada geçerli olan saatlik ücretleri ve Sözleşme’de belirtilen ilave maliyetler tarafımıza ödenecektir.

8.5 Müşteri, kurulum hizmetlerine ilişkin yazılı kabulünü tarafımıza iletecektir. Müşteri söz konusu yazılı kabulü kurulum hizmetlerinin tamamlanmasından itibaren 2 (iki) hafta içinde tarafımıza iletmediği takdirde ve bu süre içinde Kurulum Hizmetlerinde herhangi bir hata bildirmediği takdirde kabul verilmiş sayılacaktır.

9 Sınırlı Garanti

9.1 Satılan Ürünlerin tarafımızdan Müşteri’ye teslimatı tarihinde, malzeme ve işçilik kusurlarına sahip olmadığını Müşteri’ye garanti ederiz. Sözleşme’de veya ilgili fiyat listesinde aksi belirtilmediği sürece işbu garanti Müşteri’ye teslim tarihinden itibaren 12 (on iki) ay süreyle geçerli olacaktır.

9.2 İşbu hüküm ve koşulların 9.1 maddesinde belirtilen garanti ihlal edildiği takdirde Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun ticari satımlara ilişkin hükümleri uygulanır.

9.3 İlgili teklifte aksi belirtilmediği sürece tüm garanti hizmetlerini Müşteri’nin şirket binasında gerçekleştirmek için gereken makul çaba gösterilecektir. Ancak uygun garanti hizmetini sağlamak amacıyla gerekli olduğunda Müşteri’nin Ürünleri üretim tesisimize iade etmesini talep etme hakkımız saklıdır.

9.4 Yeni kurulan parçalar için garanti süresi 90 (doksan) gündür. Değiştirilen parçaların mülkiyeti tarafımıza ait olacak ve tarafımıza teslim edilmeleri gerekecektir.

9.5 İddia edilen kusurların denetimi sonucunda garanti talebinin öne sürülemeyeceğinin ortaya çıkması halinde, denetimle ilgili tüm giderlerden Müşteri sorumlu olacaktır.

9.6 Bazı Ürünlerin yapıları gereği madde 9.1’de belirtilen garanti süresi boyunca işlev göstermeyebileceği kabul edilmiştir. Dolayısıyla, ilgili Ürün’ün kullanma kılavuzunda belirtilen şekilde, tüm sarf malzemeleri ve benzeri parçalar (kromotografi kolonları, lambalar, grafit tüpler, kimyasal ürünler, filmler, vs…) açıkça işbu hüküm ve koşullar madde 9.1’de belirtilen garanti kapsamının dışında kalmaktadır.

9.7 Madde 9.1’de sınırlı garanti bakımından kalemler ayrıca sınırlandırıldığı için ilgili fiyat listeleri, tanıtım materyalleri veya Sözleşme’de belirtilen ekipman veya aksesuarlar madde 9.1’de belirtilen garanti kapsamında değildir. Daha düşük garanti korumasıyla özel olarak düşük fiyatla satılan kalemler bu kategoriye dahildir. Üçüncü taraf ürünleri, asıl imalatçıları tarafından sağlanan garantiyle sınırlı olacaktır.

9.8 Madde 9.1’ye belirtilen garanti, Müşteri’nin uygun olmayan veya yetersiz bakımı, Müşteri tarafından tedarik edilen ürünler, yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım, Ürünlerin çevre şartları dışında işletimi veya uygunsuz alan hazırlığı veya bakımdan kaynaklanan kayıp, hasar veya kusurları kapsamamaktadır.

9.9 Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe, “Olduğu Gibi” satılan kullanılmış, yeniden yapılandırılmış, yenilenmiş veya daha önce sahip olunan Ürünler bakımından hiçbir garanti verilmemektedir.

9.10 Madde 9.1’de belirtilen garanti sadece asıl teslimat ülkesi dahilinde yer alan Ürünler için geçerlidir.

9.11 Yazılımımıza ilişkin garanti süresi 90 (doksan) gündür. Yazılım ve aygıt yazılımı (firmware) ürünlerine uygulanabilen tek ve münhasır garanti bunların Müşteri’ye sevkiyat sırasında geçerli olan program kullanma kılavuzuna/kılavuzlarına uygun olmalarıdır. İşlemci veya yazılım veya aygıt yazılımı işletiminin kesintiye uğramayacağı veya hatasız olacağı tarafımızca garanti edilmemektedir.

10 Sorumluluğun Sınırlandırılması

10.1 İşbu hüküm ve koşullarda öngörülen giderim yolları Müşteri’nin tek ve münhasır giderim yollarıdır. Müşteri’nin, sözleşme, yanlış beyan, haksız fiil (ihmal de dahil), kusursuz sorumluluğa bağlı veya Ürünlerin tasarımı, imalatı, satışı, teslimatı, kurulumu, servisi veya kullanımından doğan kar kaybı, fırsat kaybı, giderler ve para cezaları ve/veya dolaylı veya risk sebebiyle oluşan hasarlarla ilgili olarak Müşteri’ye karşı sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Ürünlerin tasarım, imalat, satış, teslimat, kurulum veya kullanımı ile ilgili başka hiçbir sorumluluğumuz veya bu konudaki sorumluluğu yüklenmesi için yetkilendirdiğimiz herhangi bir kişi bulunmamaktadır.

10.2 Madde 10.3’e tabi olarak, sözleşme, yanlış beyan, haksız fiil (ihmal de dahil), kusursuz sorumluluğa bağlı olarak Sözleşme’den doğan tüm dava, takip veya soruşturmalar bakımından herhangi bir kayıp veya hasarla ilgili olarak Müşteri’ye karşı toplam yükümlülüğümüz Müşteri tarafından Ürünler için ödenen fiyatın toplam tutarını geçemez.

10.3 İşbu hüküm ve koşullarda yer alan hiçbir hüküm, taraflardan herhangi birinin, kendi ihmali veya çalışanlarının, temsilcilerinin veya taşeronlarının ihmalinden doğan ölüm veya bedensel zarara ilişkin yükümlülüğünü hariç tutmamakta veya kısıtlamamakta veyahut taraflardan herhangi birinin herhangi bir hile bakımından işbu hüküm ve koşulları düzenleyen yasa altındaki hak, dava yolu veya yükümlülüğüne halel getirmemekte veya kısıtlamamaktadır.

10.4 Sözleşme, yanlış beyan, haksız fiil (ihmal de dahil), kusursuz sorumluluğa bağlı olarak Sözleşme’den doğan herhangi bir talep, dava veya takibe ilişkin zamanaşımı süresi Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olacaktır.

11. AEEC (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar) uygunluğu

11.1 Aşağıdaki koşullarda Avrupa AEEC düzenlemesine uyulacaktır:

a) Müşteri, atık ekipmanlarının tarafımızca belirlenen yetkili AEEC toplama merkezine taşınma sorumluluğu ve maliyetlerini (Incoterms 2010: DDP) üstlenecektir.

b) Atık ekipmanlarının imhası ve veri raporlaması ile ilgili tüm maliyetleri ve sorumluluğu tarafımızca üstlenecektir.İhracat

12. İhracat

12.1 Müşteri, Ürünlerin ve ilgili teknolojinin (teknik veri ve bilgiler de dahil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) belirli işletmeleri engelleyebilecek veya kısıtlayabilecek ilgili ihracat yönetmeliklerine (Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ve/veya Birleşik Krallık’ın ihracat yönetmelikleri de dahil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) tabi olacaktır. Müşteri, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ve/veya Birleşik Krallık’ın ihracat kontrol yönetmeliklerini ihlal eden ürün veya ilgili teknolojileri satmayacağını, devretmeyeceğini, iletmeyeceğini, ihraç etmeyeceğini veya yeniden ihraç etmeyeceğini taahhüt eder.

12.2 Sözleşme altındaki yükümlülüklerimizin madde 12.1’i ihlal edecek şekilde ifasını reddetme yetkisine sahip bulunmaktayız.

13. Yazılım Lisansı ve Eser Sahipliğinden Doğan Haklar

13.1.Yazılım ürünlerini sadece lisansla sağlamaktayız. Lisans şartları tarafımıza belirlenirve lisanslı yazılımın teslimatında Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır.

13.2 İşbu hüküm ve koşullarla veya başka anlaşmalarla açıkça Müşteri’ye verilmedikleri sürece yazılımın tüm hakları tarafımıza veya lisans verenlerimize ait kalacaktır. Müşteri’ye ilgili yazılım lisansı sözleşmesinin hükümleri gereğince yazılımı kullanması için sadece sınırlı bir hak verilecektir.

13.3 Aksi belirtilmedikçe, fikir ve sanat eseri niteliğindeki işlerimiz (yazılım, aygıt yazılımı ve basılı dokümantasyon da dahil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla), Müşteri tarafından arşiv maksadı, kusurlu bir kopya yerine geçmesi veya program hatasının doğrulanması amacı dışında kopyalanamayacaktır.

14. Diğer

14.1 Sözleşme (işbu hüküm ve koşullar da dahil), Türk hukukuna tabidir, ve Türk hukukuna göre yorumlanır ve geçerli olur. Sözleşme’den (mahsup veya karşı dava talepleri de dahil) veya Sözleşme’yle kurulan yasal ilişkilerden veya bunlarla ilgili olarak doğabilecek herhangi bir dava veya uyuşmazlığın çözümlenmesinde İstanbul Merkez mahkemeleri münhasır yetkiye sahip olacaktır. Uluslararası Satım Sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Anlaşması uygulanmayacaktır.

14.2 Doğal afetler, Müşteri’nin eylemleri veya aksatmaları, askeri müdaheleler, yangın, kanuni grev, sel, salgın hastalık , saldırı, savaş, taşımacılıkta gecikme veya yasaların veya gerekli işgücü, malzeme, bileşen veya imalat olanaklarının gerektirebileceği herhangi bir lisansı alma konusundaki gecikmeler veya alamama durumu (işbu hüküm ve koşullarda hep birlikte “Mücbir Sebepler” olarak anılmaktadır) dahil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla kontrolümüzü aşan diğer sebeplerden kaynaklanan yerine getirememe durumlarından dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk atfedilemeyecektir

14.3. Müşteri, Sözleşme altındaki hak veya yükümlülüklerinden herhangi birini önceden yazılı iznimiz olmaksızın başkasına veremez, devredemez, temlik edemez ve söz konusu hak veya yükümlülüklerin söz konusu izin alınmaksızın sözde devri geçersiz olacaktır.

14.4 İşbu hüküm ve koşulların hükümlerinden biri geçersiz olduğu takdirde geçersizlik o hükümle sınırlı olacak ve geçersiz olan hükmün yerine, geçerli bir şekilde, geçersiz hükmün ekonomik anlam ve maksadına en yakın şekilde yeni bir hüküm getirilecektir.

Updated on February, 2022.