Finland - Terms & Conditions of Sale

 1. Sovellettavuus; Sopimuksen tekeminen
     1.1 Näitä yleisiä myyntiehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan yksinomaisesti kaikissa PerkinElmer Finland Oy:n (jäljempänä ”Toimittaja”) instrumenttien, laitteiden ja kulutushyödykkeiden (kaikki jäljempänä yhteisesti ”Tuote”) myynnissä Tuotteidemme ostajalle (jäljempänä ”Asiakas”). Nämä Ehdot ja niihin liittyvät tarjoukset, myyntivahvistukset, konossementit ja/tai laskuasiakirjat (kollektiivisesti ”Sopimus”) muodostavat Asiakkaan ja meidän välisen Sopimuksen kokonaisuudessaan ja korvaavat kaikki aikaisemmat tai rinnakkaiset osapuolten väliset kirjallisesti tai suullisesti saavutetut yhteisymmärrykset ja sopimukset sekä annetut sitoumukset, vakuutukset ja lausumat. Nämä Ehdot syrjäyttävät kaikki muut aikaisemmat vakio- tai muut ehdot, jotka on määritelty (i) Asiakkaan tilausvahvistuksessa tai missä tahansa muussa Tuotteen tilaamiseen käytetyssä asiakirjassa, ja/tai (ii) missä tahansa kolmannen osapuolen hankinta-alustassa, ja jotka täten hylätään pätemättöminä. Asiakkaan tilauksen täyttämisestä ei seuraa, että Asiakkaan yleiset ehdot tulisivat hyväksytyiksi, eikä sen tarkoituksena ole muuttaa tai muokata näitä Ehtoja, ja asiakkaan omat yleiset ehdot hylätään nimenomaisesti. Asiakas hyväksyy nämä Ehdot hyväksymällä tarjouksen ja Asiakkaan katsotaan tulleen lopullisesti sidotuksi näihin Ehtoihin tämän toimittaessa meille ostotilauksen.
 2. Hinnoittelu
     2.1 Ellei nimenomaisesti toisin mainita, kaikki tarjouksessa mainitut hinnat ovat voimassa ainoastaan kolmenkymmenen (30) päivän ajan. Hintamme eivät sisällä arvonlisäveroa tai alkuperäisen toimitusmaahan maksettavaa myyntiveroa. Ellei toisin mainita, jakelu-, rahti-, käsittely- ja/tai asennuskustannukset lisätään hintaan lähetyspäivänä voimassa olevan hinnoittelun mukaisesti. Hintoja voidaan muuttaa spesifikaatioiden, määrien, raaka-aineiden, tuotantokustannusten tai kuljetusjärjestelyjen (mukaan lukien muttei rajoittuen, alkuperäisen toimitusmaan ulkopuolelle tapahtuvan toimituksen) muutosten perusteella tai Asiakkaasta johtuvan toimituksen viivästymisen tai muiden sellaisten ehtojen perusteella, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen tarjoukseen.
     2.2 Tehtyjä tilauksia ei voi peruuttaa, paitsi tilanteissa, joissa annamme kirjallisen suostumuksen peruutukseen ja Asiakas maksaa kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat peruutuksesta ja uudelleenvarastoinnista.
 3. Maksuehdot
     3.1 Maksuehtomme on kolmekymmentä (30) päivää laskun päiväyksestä. Maksut suoritetaan suoraan meille ilman vähennyksiä.
     3.2 Mikäli Asiakkaan maksu viivästyy, meillä on vaadittaessa oikeus periä korkoa, jonka määrä on korkeintaan kulloinkin sovellettavan lain mukaisen viivästyskoron enimmäismäärä. Korkojen perimisellä ei ole mitään vaikutusta muihin mahdollisiin oikeuksiimme tai oikeussuojakeinoihimme.
     3.3 Asiakkaalla ei ole oikeutta vähentää maksuista tai pidättäytyä suorituksista perustuen Asiakkaan vastavaatimuksissa esittämiin kuittausvaatimuksiin tai pidätysoikeuden käyttämiseen liittyviin vaatimuksiin, jotka olemme kiistäneet ja joista ei ole lainvoimaisia ratkaisuja. Pidätysoikeuteen vetoaminen on poissuljettu myös tilanteissa, joissa Asiakkaan vastavaatimus ei perustu tähän Sopimukseen.
 4. Tarkastus ja hyväksyminen
     4.1 Asiakkaan on tarkastettava Tuotteet välittömästi ne vastaanotettuaan ja ilmoitettava meille kirjallisesti viiden (5) työpäivän kuluessa vastaanottamisesta ("Tarkastusaika”) mahdollisista väitteistä, jotka koskevat Virheellistä Tuotetta. ”Virheellinen Tuote” käsittää ainoastaan seuraavat tilanteet: (i) Lähetetty tuote eroaa asiakkaan ostotilauksessa määritetystä tuotteesta; tai (ii) Tuote on silmämääräisesti havaittavasti vahingoittunut. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Tuotteet, ellei hän tee ilmoitusta Toimittajalle tässä esitetyllä tavalla ja esitä Toimittajan vaatimia todisteita. Mikäli Asiakas vastaanottaa Tuotteita, joissa ei ilmene vikoja tai puutteita alustavan tarkastuksen yhteydessä, tai mikäli viat tai puutteet havaitaan vasta Tarkastusajan päättymisen jälkeen, tällaisiin Tuotteisiin sovelletaan jäljempänä kohdassa 8 määriteltyjä takuuehtoja.
     4.2 Mikäli Asiakas ilmoittaa Toimittajalle viallisista tai puutteellisista tuotteista kirjallisesti Tarkastusajan aikana, Toimittajalla on oikeus oman harkintansa mukaan (i) korvata Virheelliset Tuotteet tai (ii) palauttaa kyseisistä Virheellisistä Tuotteista suoritetut maksut. Toimittaja antaa Asiakkaalle palautusnumeron, joka on sisällytettävä palautuspakkaukseen, jotta tuotepalautus voidaan hyväksyä. Asiakas toimittaa Virheelliset Tuotteet meidän kustannuksellamme nimeämäämme paikkaan. Mikäli päätämme korvata Virheelliset Tuotteet, toimitamme korvaavat Tuotteet Asiakkaan Toimitusosoitteeseen (määritelty jäljempänä kohdassa 5.2) saatuamme Asiakkaan palauttaman Virheellisen Tuotteen. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että tässä kohdassa esitetyt oikeussuojakeinot ovat Asiakkaan yksinomaiset oikeussuojakeinot, mikäli tälle toimitetaan Virheellinen Tuote. Asiakas on vastuussa uudelleenvarastointikustannuksista, mikäli meille palautetaan Tuotteita, jotka eivät ole Virheellisiä Tuotteita.
     4.3 Asiakkaalla ei ole muissa kuin Sopimuksessa erikseen määritellyissä tilanteissa oikeutta palauttaa Tuotteita Toimittajalle.
 5. TToimitus, pakkaus ja tappioriski
     5.1 Kaikki tilaukset toimitetaan tullattuna nimettyyn määräpaikkaan (DDP Incoterms 2010), ja ne voivat sisältää rahti- ja käsittelymaksun nouto-, kuljetus-, vakuutus- ja toimituskustannusten kattamiseksi.
     5.2 Tuotteet toimitetaan tietasolle asiakkaan toimitilojen tai muun Sopimuksessa määritetyn osoitteen etuovelle (”Toimitusosoite”).
     5.3 Ellei Sopimuksessa nimenomaisesti toisin mainita, toimitus- ja lähetyspäivät ovat arvioita ja riippuvat Tuotteiden saatavuudesta. Pyrimme kohtuullisin keinoin noudattamaan ilmoitettuja toimituspäiviä. Emme kuitenkaan ole miltään osin vastuussa ilmoitettujen toimituspäivämäärien noudattamatta jättämisestä tai muusta Hyväksyttävästä Viivästyksestä Sopimuksen täyttämisessä (määritelty kohdassa 14.4). Asiakkaalle ilmoitetaan Hyväksyttävän Viivästyksen alkamisesta ja päättymisestä mahdollisimman pian.
     5.4 Varaamme oikeuden tehdä osatoimituksia perustuen sisäisiin menettelyihimme ja hyväksymiskäytäntöihimme.
 6. Verot
     6.1 Asiakas on vastuussa kaikista veroista, joita voidaan määrätä tai periä Asiakkaalle myytävistä Tuotteista, mukaan lukien muttei kuitenkaan rajoittuen, arvonlisäveroista ja mahdollisista liikevaihtoveroista.
     6.2 Mikäli Asiakas katsoo, että tapahtuma ei ole veronalainen tai ettei meidän tarvitse periä veroa, Asiakkaan on toimitettava meille kaikki tarvittavat asiakirjat tällaisen vaatimuksen tueksi ja sallittava meidän dokumentoida mahdollinen päätös olla perimättä veroja. Asiakas ottaa täyden vastuun ja vapauttaa meidät kaikista kuluista tai toimista, jotka johtuvat Asiakkaan lausuntoihin ja asiakirjoihin luottamisesta.
 7. Asennus ja asennuspaikan valmistelu
     7.1 Tuotteiden asennus sisältyy Tuotteiden ostohintaan vain, mikäli Sopimuksessa nimenomaisesti niin on mainittu. Ellei Sopimuksessa nimenomaisesti mainita toisin, Tuotteet asennetaan vain alkuperäisessä toimitusmaassa
     7.2 Asiakkaan vastuulla on valmistella asianmukaiset olosuhteet asennuspaikalla ja tarjota tarvittavat palvelut asennuksen ajaksi, mukaan lukien kaikki, mitä tarvitaan Tuotteiden purkamiseksi ja niiden kuljettamiseksi sopivaan käyttöpaikkaan. Tämän velvollisuuden laiminlyönnistä seuraa, että Asiakkaan tulee suorittaa palvelumaksu huoltohenkilöstömme käyttämän ajan kattamiseksi. Mikäli Tuotteiden asennukseen on käytettävä Asiakkaan tietokonejärjestelmää, Asiakkaalla on täysi vastuu tietojen asianmukaisesta varmuuskopioinnista tietojen eheyden säilyttämiseksi. Mikäli Toimittaja ei pysty suorittamaan asennusta kolmen (3) kuukauden kuluessa tuotteen lähetyspäivästä, koska Asiakas ei ole valmistellut asennuspaikkaa vaaditulla tavalla, Asiakas vastaa kaikista tällaiseen viivästykseen liittyvistä kustannuksista, mukaan lukien muttei rajoittuen, kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat vaadituista laitteisto-, ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivityksistä. Asennuksen viivästyminen ei pidennä sovittua takuuaikaa.
     7.3 Asiakas sitoutuu täten pitämään tilansa turvallisina ja noudattamaan kaikkia sovellettavia työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia lakeja. Asiakas vastaa kaikista vahingoista, loukkaantumisista ja/tai vastuista, jotka aiheutuvat huoltohenkilöstömme työskennellessä Asiakkaan tiloissa, paitsi siltä osin kuin ne johtuvat yksinomaan huoltohenkilöstömme omasta törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisista laiminlyönneistä.
     7.4 Tuotteiden asennus laskutetaan työajan ja käytetyn materiaalin perusteella, ellei Asiakkaan kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu. Veloitamme siten kulloinkin voimassa olevan tuntihinnan työstä, matka- ja odotusajasta sekä kaikki Sopimuksessa mainitut lisäkustannukset.
     7.5 Asiakkaan on kirjallisesti hyväksyttävä Tuotteiden asennus. Hyväksyntä katsotaan annetuksi, mikäli Asiakas ei ole toimittanut meille tällaista kirjallista hyväksyntää kahden (2) viikon kuluessa asennuksen päättymisestä eikä ole ilmoittanut kyseisen ajan kuluessa virheistä asennuksessa.
 8. Rajoitettu takuu
  Tässä osiossa 8 määritellyt takuut ovat ainoat ja yksinomaiset takuut, jotka myönnetään ostetuille Tuotteille, ja niitä sovelletaan vain Asiakkaaseen alkuperäisenä ostajana. ”Takuuaika” on ajanjakso, jonka aikana takuu on voimassa kunkin alla luetellun takuun mukaisesti.
     8.1 Instrumentit. Toimittaja takaa, että sen instrumenttituotteet ovat olennaisilta osin lähetyspäivänä voimassa olevien spesifikaatioiden mukaisia ja ettei niissä ole materiaali- tai valmistusvirheitä sillä edellytyksellä, että Tuotteita käytetään niiden normaalien, tarkoitustenmukaisten ja aiottujen käyttötarkoitusten mukaisesti. Takuuta ei kuitenkaan myönnetä käytetyille, kunnostetuille tai aiemmin Asiakkaan omistuksessa olleille tuotteille. Ellei sovellettavassa tarjouksessa ole määritelty muuta ajanjaksoa, Takuuaika on (i) yksi (1) vuosi alkaen lähetyspäivästä Asiakkaalle, tai (ii) mikäli Tuote vaatii sertifioidun huoltoinsinöörimme asennuksen, Takuuaika on seuraavista aikaisemmin päättyvä: (x) yksi (1) vuosi asennuspäivästä, tai (y) viisitoista (15) kuukautta Tuotteen toimittamisesta Asiakkaalle. Tämä takuu koskee Tuotteita vain siinä maassa, mihin ne on alun perin toimitettu.
        8.1.1 Varaosat. Toimittajalla on oikeus pitää itsellään takuuvaihtona korvatut osat, jotka tulevat korjauksen ja vaihdon yhteydessä osaksi Toimittajan yksinomaista omaisuutta. Annamme varaosatakuun ajanjaksolle, joka on pidempi seuraavista (i) alkuperäisen Tuotteen, johon varaosa on asennettu, jäljellä olevan Takuuajan ajaksi, tai (ii) yhdeksänkymmentä (90) päivää vaihtopäivästä. Tämä takuu koskee vain meidän tai valtuuttamamme kolmannen osapuolen asentamia varaosia.
     8.2 Reagenssit, kulutustavarat ja muut tarvikkeet. Takaamme, että Tuotteet, jotka ovat luonteeltaan kulutustavaroita, reagensseja tai muita tavaroita, ovat lähetyshetkellä voimassa olevien, julkaisemiemme teknisten spesifikaatioiden mukaisia. Ellei tuotedokumentaatiossa, tarjouksessa tai hintaluettelossa toisin mainita, Takuuaika on seuraavista aikaisemmin päättyvä: (a) kolmekymmentä (30) päivää kyseisten Tuotteiden toimituspäivästä; (b) Tuotteessa mainittu viimeinen käyttöpäivä tai parasta ennen -päiväys; (c) Tuotteessa olevan radioisotoopin puoliintumisaika; tai (d) Tuotteelle määritelty käyttökertojen määrä. Tämä takuu on voimassa vain, mikäli tällaisia Tuotteita varastoidaan ohjeidemme mukaisesti ja käytetään voimassa olevien spesifikaatioiden mukaisesti.
        8.2.1 Räätälöidyt reagenssit. Toimittaja pyrkii kaupallisesti kohtuullisin keinoin täyttämään kaikki Asiakkaan pyytämät spesifikaatiot sellaisille Tuotteille, jotka toimitetaan Toimittajan etiketöinti- tai synteesipalvelutarjonnan ja Asiakkaan pyynnön mukaisesti.
     8.3 Ohjelmisto ja laiteohjelmisto. Takaamme, että Ohjelmisto (määritelty alla olevassa kohdassa 12.1), joko Tuotteeseen integroituna tai erikseen lisensoituna, sekä laiteohjelmistot sisältävät olennaisesti ohjelmiemme käyttöohjeissa kuvatut toiminnot. Kun ohjelmisto on asennettu ja sitä käytetään asianmukaisesti määritellyt vaatimukset täyttävässä tietokoneessa, takaamme, että Ohjelmisto toimii olennaisesti kuvatun mukaisesti. Emme kuitenkaan takaa prosessorin, Ohjelmiston tai laiteohjelmiston keskeytymätöntä tai virheetöntä toimintaa. Takuuaika ohjelmistolle on yhdeksänkymmentä (90) päivää toimituspäivästä.
     8.4 Poikkeukset. Seuraavat eivät kuulu lausekkeissa 8.1–8.3 määriteltyjen takuiden piiriin:
        8.4.1 Tuotteen tuhoutuminen, vahingoittuminen, vika tai toimintahäiriö, joka johtuu: (i) Tuotteen asennuksesta, muokkaamisesta, kalibroinnista, korjaamisesta tai huollosta, mukaan lukien, muttei rajoittuen minkä tahansa laitteeseen yhdistetyn laitteiston, laiteohjelmiston tai Ohjelmiston muokkaamisesta, korjaamisesta tai huollosta, jota me tai valtuuttamamme kolmas osapuoli ei ole tehnyt; (ii) Asiakkaan asennuspaikassa tapahtuneista vahingoista, mukaan lukien muttei rajoittuen, tulvan, tulipalon tai muiden luonnonilmiöiden aiheuttamat vahingot; (iii) Asiakkaan tai kolmannen osapuolen huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä ; (iv) Tuotteen siirtämisestä muuhun kuin alkuperäisen asennuksen paikkaan, ellemme itse suorita tällaista siirtoa; (v) virheellisestä tai puutteellisesta huollosta; (vi) Asiakkaan tai kolmannen osapuolen toimittamasta laitteistosta, ohjelmistosta, käyttöliittymästä, reagensseista, osista, kulutustavaroista tai muista tarvikkeista; (vii) Tuotteiden yhdistämisestä tai käytöstä yhteensopimattomien laitteiden tai oheistuotteiden kanssa; (viii) Tuotteen käytöstä: (a) muuhun kuin tuotespesifikaatioiden mukaiseen käyttöön tai (b) Tuotteen mukana toimitetun käyttöoppaan vastaisesti; tai (ix) virheellisesti valmistellusta asennuspaikasta.
        8.4.2 Emme anna mitään takuuta kolmannen osapuolen valmistamille tuotteille. Välitämme lain sallimissa rajoissa asiakkaalle kolmannen osapuolen antamat takuut.
        8.4.3 Kaikki kulutustarvikkeet tai asiakkaan ylläpitämät komponentit, mukaan lukien muttei rajoittuen, kromatografiakolonnit, filamentit, energialähteet, lamput, valomonistinputket, grafiittiputket, näyteputkien telineet, polttimen ja uunin kammiot, sumuttimet, tuotteet, jotka ovat kosketuksessa näytteen kanssa, venttiilit, kärjet ja letkut ja muut vastaavat Tuotteet, joiden käyttöaika on rajoitettu ja joihin viitataan tuotteen käyttöoppaassa tai mikä tahansa muu Tuote, joka on tarkoitettu Asiakkaan vaihdettavaksi.
     8.5 Oikeussuojakeinot.
        8.5.1 Emme ole vastuussa lausekkeiden 8.1–8.3 mukaisten takuiden rikkomisesta, jos: (i) Asiakas ei takuun voimassa ollessa viipymättä ilmoita kirjallisesti meille viallisista Tuotteista sisältäen viallisten Tuotteiden kuvauksen; tai (ii) jos mahdollista, meillä ei ole ilmoituksen saatuamme kohtuullista mahdollisuutta tutkia kyseisiä Tuotteita, jotka Asiakas pyynnöstämme palauttaa kustannuksellamme toimipisteeseemme, jossa tutkimus tapahtuu; tai (iii) emme pysty kohtuudella todentamaan Asiakkaan väitettä siitä, että Tuotteet ovat viallisia.
        8.5.2 Asiakkaan ainoana ja yksinomaisena oikeussuojakeinona lausekkeiden 8.1–8.3 mukaisten takuiden rikkomisesta suostumme oman harkintamme mukaan joko korjaamaan tai korvaamaan Tuotteet tai Tuotteiden tai Ohjelmistojen osat, jotka osoittautuvat viallisiksi voimassa olevana Takuuaikana. Vaihtoehtoisesti voimme milloin tahansa oman harkintamme mukaan täyttää takuuvelvollisuutemme hyväksymällä viallisen Tuotteen tai Ohjelmiston palautuksen tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti, ja palauttamalla Asiakkaan maksaman ostohinnan suhteutettuna Tuotteen elinkaareen tai Ohjelmiston jäljellä olevaan lisenssikauteen.
        8.5.3 EDELLÄ MAINITUT OIKEUSSUOJAKEINOT OVAT ASIAKKAAN AINOAT JA YKSINOMAISET OIKEUSSUOJAKEINOT, SEKÄ MUODOSTAVAT MEIDÄN AINOAN VASTUUMME LAUSEKKEIDEN 8.1-8.3 MUKAISTEN RAJOITETTUJEN TAKUUEHTOJEN NOUDATTAMISESTA.
     8.6 Vikojen korjaus takuuaikana.
        8.6.1 Voimme yrittää diagnosoida ja ratkaista viat puhelimitse tai sähköisesti. Asiakkaan on noudatettava määrittelemiämme ongelmanselvityksiä, -ratkaisuja ja menettelytapoja. Tarvittaessa voimme vaatia tietyn osan palauttamista varastollemme huoltoa tai ongelmanselvitystä varten. Mikäli päätämme, että työ on tehtävä paikan päällä, sovimme huoltoajan. Mikäli Asiakas vaatii työtä paikan päällä tilanteessa, jossa vika olisi voitu korjata etäyhteydellä, tai jos ei löydetä sovellettavan takuun kattamaa vikaa, meillä on oikeus tavanomaisen hinnastomme mukaiseen korvaukseen suoritetuista töistä ja sekä korvaukseen niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat Asiakkaan pyynnöstä. Mikäli Asiakas laiminlyö asentaa ja käyttää käytettävissä olevat etäyhteystyökalut ja -laitteet ongelmien ilmoittamiseksi tai niiden etämäärittämiseksi ja ratkaisemiseksi, vasteaika voi pidentyä ja Asiakkaalle voi aiheutua lisäkustannuksia.
        8.6.2 Mikäli toteamme, että sovellettava takuu ei kata Tuotteita, joille Asiakas on pyytänyt takuupalveluita ja tarjoamme takuun ulkopuolisia korjauspalveluja tai varaosia, Asiakas vastaa kulloinkin voimassa olevien aika- ja materiaaliveloitusten mukaan kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat takuuhuoltopyynnön tutkimisesta ja siihen vastaamisesta.
     8.7 Vastuuvapauslauseke. LUKUUN OTTAMATTA EDELLÄ ESITETTYÄ JA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, KIELTÄYDYMME NIMENOMAISESTI ANTAMASTA JA OLEMME MYÖNTÄMÄTTÄ TUOTTEILLE JA OHJELMISTOILLE MITÄÄN MUUTA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTEI RAJOITTUEN MITÄÄN TAKUUTA KOSKIEN (A) MYYNTIKELPOISUUTTA; (B) SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN; TAI (C) TAKUUTA KOLMANNEN OSAPUOLEN IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAAMISTA VASTAAN, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO SE SUORAAN TAI EPÄSUORASTI LAKIIN TAI SÄÄNNÖKSEEN, SOPIMUKSEN TEKEMISTÄ EDELTÄVÄÄN TAI SEN JÄLKEISEEN TOIMINTAAN, KAUPPATAPAAN TAI VASTAAVAAN. EMME MYÖSKÄÄN TAKAA, ETTÄ OHJELMISTON TOIMINNOT VASTAAVAT ASIAKKAAN VAATIMUKSIA TAI ETTÄ OHJELMISTON VIRHEET TULEVAT KORJATUIKSI.
 9. Vastuunrajoitus
     9.1 Näissä Ehdoissa määritellyt oikeussuojakeinot ovat Asiakkaan ainoat ja yksinomaiset käytössä olevat oikeussuojakeinot. Emme vastaa Asiakkaalle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista taikka muista liitännäisvahingoista (kuten liikevoitonmenetyksestä, liiketoimintamahdollisuuden menetyksestä, tai kustannuksista ja sakoista) riippumatta siitä, perustuvatko ne sopimukseen, virheellisen tiedon antamiseen, muuhun vahinkoa aiheuttavaan menettelyyn (mukaan lukien huolimattomuus), ankaraan vastuuseen tai muuhun, ja jotka johtuvat Tuotteiden tai Ohjelmistojen suunnittelusta, valmistuksesta, myynnistä, toimittamisesta, asennuksesta, huollosta tai käytöstä. Emme ota tai valtuuta muita henkilöitä ottamaan puolestamme minkäänlaista muuta vastuuta tuotteidemme tai ohjelmistojemme suunnittelusta, valmistuksesta, myynnistä, toimituksesta, asennuksesta, huollosta tai käytöstä.
     9.2 Jollei lausekkeesta 9.3 seuraa muuta, suurin kokonaisvastuumme Asiakkaalle mistä tahansa menetyksestä tai vahingosta, riippumatta siitä, perustuuko sitä koskeva Sopimukseen liittyvä vaatimus, kanne tai muu oikeudellinen toimenpide sopimukseen, virheellisen tiedon antamiseen, muuhun vahinkoa aiheuttavaan menettelyyn (mukaan lukien huolimattomuus), ankaraan vastuuseen tai muuhun, on enintään Asiakkaan meille maksama kokonaishinta Tuotteista, jotka aiheuttavat vastuun perusteena olevan vaatimuksen.
     9.3 Mikään näissä Ehdoissa ei sulje pois tai rajoita kummankaan osapuolen vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka aiheutuu osapuolen tai sen työntekijöiden, edustajien tai alihankkijoiden huolimattomuudesta eivätkä nämä Ehdot sulje pois tai rajoita osapuolen oikeuksia, oikeussuojakeinoja tai vastuuta näitä Ehtoja sääntelevän lain nojalla, mikäli kyseessä on petos.
     9.4 Sopimukseen liittyvien aiheutuvien vaatimusten, kanteiden tai muiden oikeudellisten toimenpiteiden vanhentumisaika on kolme (3) vuotta siitä päivästä, kun vaatimuksen peruste syntyi riippumatta siitä, perustuuko vaatimus sopimukseen, virheellisen tiedon antamiseen, muuhun vahinkoa aiheuttavaan menettelyyn (mukaan lukien huolimattomuus) tai muuhun.
 10. WEEE (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) -säännösten noudattaminen
     10.1 Noudatamme eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin säännöksiä seuraavin ehdoin:
  a) Asiakas hoitaa kustannuksellaan käytöstä poistettujen laitteiden kuljetuksen (Toimituslauseke DDP Incoterms 2010) valtuuttamaamme sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyskeskukseen. br> b) Vastaamme käytöstä poistettujen laitteiden hävittämisestä ja tietojen raportoinnista sekä niihin liittyvistä kustannuksista.
 11. Vienti
     11.1 Asiakas tiedostaa, että Tuotteisiin ja niihin liittyvään tekniikkaan (mukaan lukien muttei rajoittuen, teknisiin tietoihin ja dataan) sovelletaan asiaankuuluvia vientisäännöksiä (mukaan lukien mutta ei rajoittuen Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja/tai Suomen säännöksiä), joissa voidaan kieltää tai rajoittaa tiettyjä toimia. Asiakas sitoutuu täten olemaan suoraan tai epäsuorasti myymättä, siirtämättä, lähettämättä, viemättä tai jälleenviemättä Tuotteita tai niihin liittyvää tekniikkaa Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja/tai Suomen vientivalvontamääräysten vastaisesti. Asiakkaan on toimitettava meille kaikki asiakirjat, jotka ovat tarpeen Tuotteiden lähettämiseksi Toimitusosoitteeseen.
     11.2 Meillä on oikeus kieltäytyä näiden Ehtojen mukaisten velvoitteidemme täyttämisestä, mikäli se rikkoisi lauseketta 11.1.
 12. Ohjelmisto- ja tekijänoikeusmateriaali
     12.1 ”Ohjelmisto” tarkoittaa toimittamiamme sovelluksia ja niiden lisäosia kaikilta osin sekä niihin liittyvää dokumentaatiota (mukaan lukien muttei rajoittuen, tuotteen mukana toimitettuja käyttöliittymä- tai instrumenttiohjelmistoja). Tarjoamme Ohjelmistoja ainoastaan erillisten käyttöehtojen nojalla. Kyseiset käyttöehdot ovat saatavissa meiltä ja ne katsotaan tulleen Asiakkaan hyväksymäksi Ohjelmiston toimituksen yhteydessä.
     12.2 Kaikki oikeudet Ohjelmistoon kuuluvat meille tai lisenssinantajillemme, sikäli kuin niitä ei ole nimenomaisesti myönnetty Asiakkaalle näiden Ehtojen tai muiden sopimusten mukaisesti. Asiakkaalle myönnetään vain rajoitettu käyttöoikeus Ohjelmistoon siihen sovellettavien ehtojen mukaisesti.
     12.3 Ellei toisin mainita, tekijänoikeuksien alaisia tuotteitamme (mukaan lukien muttei rajoittuen, ohjelmistot, laiteohjelmistot ja painettu dokumentaatio) ei saa kopioida paitsi arkistointitarkoituksiin, viallisen kopion korvaamiseksi tai ohjelmistovirheiden tarkistamiseksi.
     12.4 Kaikki Asiakkaalle toimitetut käyttöohjeet ovat englanninkielisiä.
 13. Tietosuoja-asetus ja luottamuksellisuus
     13.1 Sopimuksen mukaisen suorituksen aikana saatamme käsitellä joitain välttämättömiä Asiakkaan henkilötietoja ja Asiakas saattaa käsitellä joitain työntekijöidemme ja liikekumppaneidemme henkilötietoja.
     13.2 Kumpikin osapuoli sitoutuu jatkuvasti noudattamaan sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä ja varmistamaan käsiteltyjen henkilötietojen turvallisuuden ja suojan.
     13.3 Kumpikin osapuoli käyttää kaikkia Sopimuksen yhteydessä vaihdettuja henkilötietoja ja Asiakkaisiin liittyviä tietoja yksinomaan näissä Ehdoissa määriteltyihin tarkoituksiin. Kumpikin sopijapuoli hankkii, käsittelee ja käyttää henkilötietoja ainoastaan Sopimuksen täyttämiseksi.
     13.4 Kumpikin osapuoli vahvistaa, että sillä käytössä kaikki vaaditut käytännöt, prosessit ja menettelyt, jotka ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisia ja jotka täyttävät yleisen tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.
     13.5 Kumpikin osapuoli on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet riittävän turvallisuustason varmistamiseksi.
     13.6 Kumpikin osapuoli voi kääntyä veloituksetta toisen osapuolen puoleen henkilötietojen hankkimista, käsittelyä tai käyttöä koskevissa kysymyksissä.
     13.7 Asiakkaan henkilötietoja välitetään muille yrityksille (esim. huolintaliikkeille, jotka ovat sopineet Tuotteiden toimittamisesta) vain Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen ja siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä Sopimuksen täyttämiseksi. Muussa tapauksessa henkilötietoja ei ole oikeutta luovuttaa kolmansille osapuolille. Tässä yhteydessä Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että hänen henkilötietojaan voidaan luovuttaa myös ulkomaille, kuitenkin sillä edellytyksellä, että luovuttamisessa noudatetaan asianmukaisia suojatoimenpiteitä .
     13.8 Kumpikin osapuoli pitää salassa ja sitoutuu olemaan luovuttamatta kaiken toiselta osapuolelta saamansa luottamuksellisen tiedon. Kumpikin vastaa salassapitovelvollisuuden noudattamisesta myös työntekijöidensä ja alihankkijoiden työntekijöiden osalta.
 14. Sekalaista
     14.1 Asiakas sitoutuu käyttämään ostamiaan IVD-Tuotteita Tuotteen käyttötarkoituksen mukaisesti, joka määritellään Tuotteen mukana toimitetuissa spesifikaatioissa ja teknisissä tiedoissa. Mikäli Tuote on merkitty käytettäväksi vain tutkimuskäytössä tai vastaavalla merkinnällä eikä sitä ole tarkoitettu diagnostiseen käyttöön, Asiakas vahvistaa olevansa tietoinen siitä, että Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA tai muu ulkomainen tai kotimainen sääntelyelin ei ole hyväksynyt tai lisensoinut tuotteita mihinkään tiettyyn käyttötarkoitukseen, oli kyse sitten tutkimuksellisesta, kaupallisesta tai diagnostisesta käyttötarkoituksesta.
     14.2 Asiakas on näiden Ehtojen mukaisesti myymiemme Tuotteiden loppukäyttäjä. Asiakkaalla ei ole oikeutta ostaa tuotteita jälleenmyyntiä varten. Lisäksi ja edellä mainittua rajoittamatta, Asiakkaalle ei ole oikeutta (i) siirtää, myydä tai muuten jaella Tuotteita kolmansille osapuolille, joko erillisenä tai yhdessä muiden materiaalien kanssa, (ii) muokata Tuotteita jälleenmyytäväksi tai (iii) käyttää Tuotteita kaupallisten tuotteiden valmistamiseksi, kussakin tapauksessa ilman meiltä saatua kirjallista etukäteissuostumusta.
     14.3 Sopimukseen (mukaan lukien näihin Ehtoihin) sovelletaan Suomen lakia. Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki mahdolliset vaatimukset, riidat tai erimielisyydet, jotka aiheutuvat Sopimuksesta tai perustuvat siihen (mukaan lukien kuittausvaatimukset ja vastakanteet) tai tai Sopimuksen perusteella muodostuneesta oikeussuhteesta. YK:n Yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG)ei sovelleta.
     14.4 Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle osapuolelle, eikä sen katsota laiminlyöneen tai rikkoneen Sopimusta (lukuun ottamatta kaikkia velvoitteita, jotka koskevat maksusuorituksen tekemistä toiselle osapuolelle), mikäli osapuoli on estynyt täyttämästä sopimusvelvoitetta tai suoritusta taikka esteen vuoksi viivästyy sen täyttämisessä sinä aikana ja siltä osin, kuin suoritusvirhe tai viivästys johtuu sellaisesta tapahtumasta tai olosuhteesta, joka on estyneen osapuolen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, mukaan lukien muttei kuitenkaan rajoittuen: toisen osapuolen toimista tai laiminlyönneistä; luonnonmullistuksista, mukaan lukien tulvasta, tulipalosta, maanjäristyksestä tai räjähdyksestä; viranomaisten määräysten, pyyntöjen tai toimenpiteiden pakollisesta tai vapaaehtoisesta noudattamisesta; sotatoimista, hyökkäyksistä ja vihamielisyyksistä (riippumatta siitä, onko sota julistettu vai ei); terroriuhista tai -hyökkäyksistä, mellakoista tai muista kansalaislevottomuuksista; kansallisista hätätiloista; vallankumouksista tai kapinoista; epidemioista tai pandemioista; työsulusta, lakoista tai työriidoista (riippumatta siitä, liittyvätkö ne kummankaan osapuolen työvoimaan); kuljetusyrityksiin vaikuttavista rajoituksista tai viivästyksistä; kyvyttömyydestä tai viivästymisestä soveltuvien tai sopivien raaka-aineiden hankinnassa soveltuvan laadun varmistamiseksi; tai tietoliikenteen häiriöistä tai sähkökatkoista (kukin näistä ”Hyväksyttävä Viivästys”).
      14.5 Asiakas ei saa siirtää tai delegoida mitään Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvoitteitaan ilman etukäteen annettua kirjallista suostumustamme. Tällaisten oikeuksien tai velvoitteiden väitetty siirto ilman edellä mainittua suostumustamme on mitätön.
     14.6 Näiden Ehtojen yksittäisen määräyksen pätemättömyydestä seuraa, että pätemättömyys rajoitetaan koskemaan kyseistä määräystä, ja pätemätön määräys korvataan määräyksellä, joka taloudelliselta vaikutukseltaan ja tarkoitukseltaan vastaa lähimmiten pätemätöntä määräystä.
     14.7 Näitä Ehtoja voidaan muokata tai muuttaa ainoastaan kirjallisesti toteamalla nimenomaisesti Ehtojen muutos ja kummankin osapuolen valtuutetun edustajan tulee allekirjoittaa muutos
     14.8 Sopimus on tarkoitettu yksinomaan osapuolien tai heidän seuraajiensa tai luovutuksensaajiensa eduksi, eikä mikään tässä Sopimuksessa, nimenomaisesti tai epäsuorasti, anna tai myönnä muille henkilöille tai yhteisölle minkäänlaista laillista tai oikeudenmukaista oikeutta, etua tai oikeussuojakeinoa näiden Ehtojen nojalla tai perusteella.

Updated on December, 2020.