Denmark - Terms & Conditions of Service

 1. Aftalens vilkår. Disse servicevilkår og betingelser ("Agreement") regulerer alle ordrer på tjenester ("Tjenester"), der leveres af PerkinElmer til kunden ("Kunde") og har forrang over enhver fortrykt, standard- eller andre vilkår, der er angivet i (i) Kundens indkøbsordre eller ethvert andet dokument, der bestiller tjenester, og/eller (ii) enhver tredjeparts indkøbsplatform, som hermed afvises og er ugyldig. Kundens fremsendelse af en indkøbsordre eller andet instrument vedrørende køb af tjenester som svar på PerkinElmers tilbud eller estimat ("Tilbuddet") betragtes som accept af denne Aftale med undtagelse af andre vilkår og betingelser, der vises i eller henvist til i en sådan indkøbsordre eller andet instrument, medmindre Kunden og PerkinElmer har indgået en gyldig, aktiv, skriftlig aftale, der udtrykkeligt bestemmer, at dens vilkår overflødiggør og erstatter denne Aftale. Uanset det foregående kan PerkinElmer acceptere eller afvise en indkøbsordre på tjenester efter eget skøn.
 2. Servicetilbud. PerkinElmers Tjenester tilbydes i under standardåbningstider og inkluderer uden begrænsning: (a) reparation, vedligeholdelse, flytning, gencertificering, uddannelse, kvalifikation, teknisk support og applikationssupport og andre tjenester til Kundens instrumenter og enheder leveret på et tids- og materialegrundlag (samlet, "Fakturerbare tjenester") og (b) serviceplaner, der leverer service og reparationsservice efter producentens garanti mod et fast gebyr (“Serviceplan(er)”).
 3. Serviceplaner. PerkinElmer kan levere et dokument, der beskriver sine tilbud på Serviceplaner, der betegnes som en "Beskrivelse af tjenester", "Muligheder for service-reparationsplan" eller "DOS". DOS er et dokument, som indeholder en beskrivelse af de Tjenester, der er omfattet af en Serviceplan. Den DOS, der er gældende på tidspunktet for det gældende tilbud, om nogen, er den DOS, der skal indarbejdes ved henvisning til denne Aftale og regulerer leveringen af sådanne Tjenester.
  1. Recertificering af instrumenter. PerkinElmer kan kræve recertificering af instrumenter på et tids- og materialegrundlag som en betingelse for udførelse af Tjenester i henhold til en Serviceplan, hvis et instrument ikke har været under garanti eller en Serviceplan umiddelbart før tidspunktet for Tjenesten.
  2. Tilbehør og Forbrugsvarer. Serviceplaner dækker kun PerkinElmer-instrumenter og inkluderer ikke andre genstande, såsom tilbehør eller andet ekstraudstyr, selvom PerkinElmer leverede sådanne ting, medmindre andet er angivet i PerkinElmers tilbud. PerkinElmers Serviceplaner omfatter ikke udskiftning af Forbrugsvarer (som herefter defineret).
  3. Uddannelse og flytning af instrumenter. Serviceplaner inkluderer ikke kundetræning eller tjenester relateret til flytning af instrumenter, medmindre andet specifikt er angivet skriftligt af PerkinElmer.
  4. Udelukkelser. Serviceplaner inkluderer ikke opgradering af software eller firmware, undtagen hvor de specifikt er inkluderet i PerkinElmers tilbud eller den gældende DOS, om nogen. Derudover inkluderer Serviceplaner ikke udskiftning af dele, omkostninger eller reparationer for mangler eller skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med (a) misbrug, forkert håndtering, forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse, manglende drift af udstyr i overensstemmelse med gældende specifikationer eller instruktioner, eller brug af inkompatible opløsningsmidler eller prøver med instrumentet; (b) årsager uden for PerkinElmers rimelige kontrol, herunder uden begrænsning, force majeure, strømstød eller strømsvigt, nedbrud eller afbrydelse af kommunikationslinjer eller ætsende kundeprøver ; (c) installation af software eller forbindelser eller brug i kombination med software eller produkter, ikke leveret eller godkendt af PerkinElmer; (d) elektrisk arbejde, transport, ændring, flytning, afinstallation, geninstallation, reparation eller service, udført af Kunden eller af andre end PerkinElmer-autoriserede medarbejdere; (e) forstyrrende aktivitet, herunder uden begrænsning computervirus, hackere eller andre uautoriserede interaktioner med instrument eller software, der skadeligt påvirker normal drift; (f) uøkonomiske reparationer eller (g) handlinger, der ikke udføres af PerkinElmer. Dele, der er i kontakt med en hvilken som helst væske, herunder, men ikke begrænset til, pakninger, filtre, tætninger, ventiler, sprøjter, slanger, spidser osv. betragtes som befugtede og vurderes til at skulle udskiftes af brugeren og er ikke dækket af nogen Serviceplan, medmindre andet er angivet i PerkinElmers tilbud.
  5. Vilkår Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i tilbuddet eller under DOS i den købte Serviceplan, er varigheden af en Serviceplan og denne aftale ét (1) år, der begynder på den dato, der er angivet af PerkinElmer i deres tilbud eller på anden måde specificeret over for Kunden.  Hvis Kunden har overskredet forfaldsdato for betaling af fakturaer, der er relateret til en konto hos PerkinElmer, kan PerkinElmer efter skriftlig meddelelse til Kunden suspendere Tjenesterne, kræve betaling for restbeløbet i henhold til denne Aftale og/eller opsige denne Aftale.
  6. Ophør En Serviceplan kan opsiges af en af parterne med mindst tredive (30) dages skriftlig varsel til den anden part; forudsat at, hvis Kunden vælger at opsige Aftalen for sin bekvemmelighed før udløbet af løbetiden for en sådan Serviceplan, svarer Kundens samlede betalingsforpligtelse over for PerkinElmer i henhold til denne Aftale til størstedelen af (i) den samlede pris for de faktisk udførte Tjenester og de faktiske udgifter afholdt i forbindelse med servicering af det udstyr, der er omfattet af Serviceplanen, beregnet efter PerkinElmers eget skøn ved hjælp af dets til den tid aktuelle, ikke-diskonterede fakturerbare satser, eller (ii) den forholdsmæssige pris på Serviceplanen fra dens ikrafttrædelsesdato til datoen for ophør plus 15 % af det samlede gebyr, der er betalt for den underliggende Serviceplan, ikke overstiger den samlede værdi af den underliggende Serviceplan.  Hvis der foretages betaling til PerkinElmer, der overstiger dette beløb, udsteder PerkinElmer til Kunden en kredit, som Kunden kan bruge til fremtidige køb fra PerkinElmer af instrumenter, forbrugsvarer eller Serviceplaner. PerkinElmer yder ikke kontante refusioner på grund af den tidlige annullering af nogen Serviceplan.  Hvis en af parterne overtræder sine forpligtelser i henhold til denne Aftale, skal den ikke-overtrædende part give den overtrædende part skriftlig meddelelse om en sådan overtrædelse og mulighed for at afhjælpe en sådan overtrædelse i en periode på femten (15) arbejdsdage efter levering af meddelelsen om overtrædelse.  Hvis den misligholdende part ikke afhjælper, ophører Aftalen automatisk.
 4. Fakturerbare Tjenester. Fakturerbare Tjenester skal udføres i overensstemmelse med PerkinElmers tilbud, der specificerer de typer Tjenester, der skal leveres, herunder, men ikke begrænset til, alle specifikke instrumenter og udstyr, der kræver Tjenesterne.
  1. Tjenester generelt. Fakturerbare Tjenester inkluderer normalt uden begrænsning enhver reparation, tilfældig, flytning, kalibrering, uddannelse eller andre tjenester, der opkræves på tids- og materialegrundlag til de satser, der er specificeret i PerkinElmers tilbud. Alle rejser og rejserelaterede udgifter bliver faktureret særskilt.  Instrumenter, der ikke er dækket af en Serviceplan eller garanti, og kundeanmodninger om service betragtes som PerkinElmers Fakturerbare Tjenester.
  2. Tjenester, der ikke udføres. Medmindre andet er angivet i PerkinElmers tilbud, inkluderer Fakturerbare Tjenester ikke: (a) installation af software eller grænseflade eller brug i kombination med software eller produkter, ikke leveret eller godkendt af PerkinElmer; (b) el-arbejde, transport, ændring, flytning, afinstallation eller geninstallation; eller (c) opgradering af software eller firmware.
  3. Fakturering. PerkinElmer fakturerer alle timer oprundet til den næste halve time. Alle dele og forbrugsvarer, som er nødvendige til reparation, faktureres til aktuel prisliste, medmindre andet er angivet i PerkinElmers tilbud.
  4. Vilkår og ophør.Accept af Kundens indkøbsordre for Fakturerbare Tjenester er afhængig af tilgængelighed, og PerkinElmer kan afvise en sådan ordre af en eller anden grund, herunder, men ikke begrænset til, forældelse af instrument, tilgængelighed af dele eller instrumentets tilstand. Hvis Kunden har overskredet forfaldsdato for betaling af fakturaer, der er relateret til en konto hos PerkinElmer, kan PerkinElmer afvise enhver indsendt indkøbsordre. Når de er accepteret, kan hver af parterne opsige de Fakturerbare Tjenester med tredive (30) dages skriftlig varsel til den anden part; forudsat at hvis PerkinElmer opsiger dem, vil PerkinElmer være berettiget til at inddrive betaling for alle ydelser, der er leveret op til datoen for opsigelsen (inklusive for igangværende arbejde), og eventuelle ikke-annullerbare eller refunderbare udgifter, der faktisk er afholdt før datoen for opsigelsen.
 5. Rimelig indsats.PerkinElmer vil gøre en rimelig indsats efter omstændighederne for at levere tjenester så hurtigt som muligt. Tjenesterne planlægges på et tidspunkt, som PerkinElmer og kunden er enige om.  Dele og komponenter, der udskiftes eller på anden måde anvendes til reparation af instrumentet, kan enten være nye eller renoverede efter PerkinElmers skøn.  Accept af service sker efter ydeevne. PerkinElmer kan forsøge at diagnosticere og løse serviceproblemer over telefon eller elektronisk. Kunden skal følge den afklaring, løsning og procedure for problemet, som PerkinElmer angiver, og Kunden er eneansvarlig for handlinger eller undladelser fra Kundens slutbrugere med hensyn til sådanne indirekte løsninger. Hvis det er relevant, kan PerkinElmer kræve returnering af en bestemt del til deres depot for service eller for at hjælpe med problemløsning, og Kunden skal følge PerkinElmers instruktioner om, hvordan man returnerer. Manglende installation og brug af tilgængelige værktøjer og udstyr til direkte rapportering af problemer, indirekte afklaring af problemer og løsning kan resultere i øget svartid og ekstra omkostninger for Kunden.
 6. Kundens ansvar. Flytning af instrumenter kan resultere i yderligere serviceafgifter, ændrede responstider for service, og hvis de flyttes, vil dette afhænge af tilgængelighed.  Kunden skal fjerne produkter, der ikke er kvalificerede til Tjeneste for at gøre det muligt for PerkinElmer at udføre Tjenester og kan pådrage sig yderligere gebyrer for ethvert ekstra arbejde, der oprettes på grund af manglende fjernelse af sådanne produkter. Kunden er ansvarlig for at opretholde en procedure uden for instrumentet til at rekonstruere mistede eller ændrede kundefiler, data eller programmer.  Kunden underretter PerkinElmer, hvis instrumentet bruges i et miljø, der udgør en potentiel sundhedsfare. Kunden er ansvarlig for fuldstændig dekontaminering af Kundens instrument eller dets komponenter af radioaktive, biologiske, giftige eller andre farlige materialer eller stoffer, før PerkinElmer udfører nogen Tjenester. PerkinElmer kan anmode Kunden om at indsende et nøjagtigt og udfyldt certifikat for dekontaminering.
 7. Pris og betaling. Priser ekskluderer ethvert gældende salg, merværdi eller lignende gebyrer, der skal betales af Kunden.  Kundens betaling forfalder ved modtagelse af faktura. Medmindre PerkinElmer og Kunden aftaler skriftlige betalingsbetingelser, skal Kunden levere betaling fuldt ud til den adresse, der er angivet i PerkinElmers faktura. Fakturaer, der ikke betales rettidigt, er underlagt mindstedelen af femten procent (15%) om året eller den maksimale gældende juridiske rente beregnet fra forfaldsdatoen til den dato, hvor betalingen foretages fuldt ud. Hvis PerkinElmer engagerer et inkassobureau og/eller en advokat til at opkræve ubetalte beløb, kan PerkinElmer fakturere Kunden for, og Kunden skal betale, alle omkostninger ved opkrævning, herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer.
 8. Garanti PerkinElmer garanterer, at de vil levere Tjenester i det mindste i overensstemmelse med almindeligt accepterede standarder, der gælder inden for instrumentreparationsindustrien på det pågældende tidspunkt og sted.  De lovbestemte garantirettigheder udelukkes herved udtrykkeligt. Garantikrav skal fremsættes inden for halvfems (90) dage efter udførelse af tjenester. PERKINELMER GIVER INGEN ANDRE GARANTIER OVERHOVEDET, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL ELLER SALGBARHED HVAD ANGÅR DERES TJENESTER, HVIS GARANTIER UDTRYKKELIGT FRASKRIVES. PERKINELMERS ENESTE FORPLIGTELSE OG ANSVAR I HENHOLD TIL DENNE AFTALE FOR BRUD PÅ GARANTI ER UDFØRELSE AF TJENESTERNE FØR EN RIMELIG TID ELLER RETURNERING AF DEN AFGIFT, DER ER BETALT FOR DEFEKTIVE TJENESTER, EFTER PERKINELMERS VALG. DETTE ER KUNDENS ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDLER FOR EVENTUELLE BRUD PÅ GARANTIEN.
 9. Ansvarsbegrænsning. I DET VIDEST MULIGE OMFANG LOVEN TILLADER DET SKAL PERKINELMER I INTET TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN SPECIEL, INDIREKTE, TILFÆLDIG, KONSEKVENT eller strafbar SKADE (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TABET AF MULIGHEDEN, TAB AF DATA, BRUG ELLER TAB AF INDTÆGTER ELLER RESULTAT) I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, de leverede Tjenester ELLER ANDET, SELV HVIS PERKINELMER RÅDGIVES I FORBINDELSE MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.UDEN BEGRÆNSNING AF DET FOREGÅENDE kan PerkinElmers ansvar i FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, de leverede tjenester ELLER ANDET IKKE overstige, og KUNDENS eksklusive afhjælpning skal under alle omstændigheder begrænses til, det beløb, der faktisk betales af kunden FOR TJENESTERNE.
 10. Forbrugsvarer. Omkostningerne ved forbrugsvarer leveret af PerkinElmer til udførelse af Tjenesterne er Kundens ansvar, medmindre andet er angivet i PerkinElmers tilbud eller DOS, om nogen. "Forbrugsvarer" inkluderer uden begrænsning PerkinElmers almindelige og sædvanlige dele, forsyninger og andre genstande, der kan bruges af deres art eller tilsigtede anvendelse, og dem, der er angivet i den gældende brugsanvisning til instrumentet.
 11. Overholdelse af lovgivningen PerkinElmer fremstiller ikke, at de Tjenester, de leverer, vil imødekomme eller opfylde standarder for ethvert statsligt organ. Kunden accepterer, at det er Kundens ansvar at sikre, at sådanne Tjenester er tilstrækkelige til at opfylde vedkommendes lovgivningsmæssige eller certificeringskrav, og at alle krav fra ethvert statsligt organ eller anden organisation er Kundens ansvar.
 12. Fortrolighed Kunden holder fortroligt og videregiver ikke og vil sørge for, at dens medarbejdere holder fortrolige og ikke videregiver oplysninger af fortrolig karakter, som PerkinElmer videregiver, herunder, men ikke begrænset til, servicevejledning og relaterede materialer, design og tegninger, skriftlige eller mundtlige instruktioner, metoder, processer, apparater, know-how, softwarekoder og andre lignende oplysninger og viden. Fortrolige oplysninger inkluderer også oplysninger, der uanset mærkning og overførselsmetode vil blive betragtet inden for rækkevidden af oplysninger, som en Kunde med rimelighed vil betragte som fortrolige oplysninger fra PerkinElmer.
 13. Ukontrollable omstændigheder. PerkinElmer er ikke og kan ikke holdes ansvarlig for ikke at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne Aftale i det omfang, der er forårsaget af omstændigheder uden for deres rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, force majeure, strejker, lockouts, optøjer, krigshandlinger, epidemier, fejl på kommunikationslinjer og strømsvigt. Derudover er PerkinElmer ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i Tjenester forårsaget af Kundens handlinger eller undladelser.
 14. Overdragelse; regulerende lov. Hverken denne Aftale eller nogen Serviceplan kan overdrages eller på anden måde overdrages af Kunden. Denne Aftale og eventuelle underliggende Serviceplaner er underlagt dansk lovgivning, eksklusiv dens lovvalgsregler, og alle tvister er underlagt domstolenes eksklusive jurisdiktion deri.
 15. Ændring; hele aftalen. Ingen ændring eller modifikation af denne aftale er bindende, medmindre det er skriftligt og underskrevet af en autoriseret repræsentant for både PerkinElmer og kunde.  Denne Aftale, sammen med PerkinElmers tilbud på Tjenesterne og PerkinElmers DOS, om nogen, repræsenterer hele Aftalen mellem parterne med hensyn til emnet heri.  I det omfang det fastlægges, at en bestemmelse i denne Aftale er ulovlig eller ikke kan håndhæves, forbliver resten af denne Aftale i fuld kraft og virkning.

Updated on December, 2020.